รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2565
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 22:13:19

หมายเหตุ * หมายถึง อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล


อ่านประกาศค่าบำรุงการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาตลอดหลักสูตร คลิกที่นี่

ที่ คณะ/สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
แต่ละภาคเรียน
คณะครุศาสตร์
1 หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน 2.1 65,000
2 หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ก 20,000
3 หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 20,000
4 หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ก 20,000
5 หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ข 20,000
6 หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ข (ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 27,000
7 ประกาศนียบัตรบัณฑิต วิชาชีพครู 20,000
8 หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา แผน ก 20,000
9 หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ก 20,000
10 หลักสูตรครุศาสมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 27,000
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
11 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 20,000
12 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ก 25,000
13 หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต แผน ข 25,000
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
14 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ แผน ก 20,000
15 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ แผน ก (ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 27,000
16 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ แผน ข 20,000
17 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ แผน ข (ประสงค์ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) 27,000
คณะวิทยาการจัดการ
18 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ก 20,000
19 บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต แผน ข 24,000