รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป.

รับสมัครนักศึกษา 2564
ปริญญาตรี ภาค กศ.บป.
หลักสูตรที่เปิดสอน
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์

รับสมัครนักศึกษา ภาค กศ.บป. ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 43  ประจำปีการศึกษา 2564

ขณะนี้สิ้นสุดการรับสมัครในระดับปริญญาตรี ภาค กศ.บป. รุ่นที่ 43 ประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว  มหาวิทยาลัยขอประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา เพื่อกรอกใบรายงานตัวเป็นนักศึกษาต่อไป

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อและรายงานตัวออนไลน์

  1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"
  2. เข้าสู่ระบบรับสมัครที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
  3. ตรวจรายชื่อที่เมนู "ผลการคัดเลือก"
  4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกใบรายงานตัว และชำระเงิน เพื่อรายงานตัวออนไลน์ในระหว่างวันที่ 1 - 4 มิถุนายน 2564 สิ้นสุดการชำระเงินวันที่ 4 มิถุนายน 2564 เวลา 23.00 น.
  5. ตรวจสถานะการรายงานตัวหลังจากชำระเงินค่ารายงานตัว 2 วันทำการ
  6. ได้เลขประจำตัวนักศึกษาแล้วลงทะเบียน "NSRU Account" ต่อไป

สาขาที่สามารถเปิดสอนได้แก่

  1. รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์
  2. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
  3. บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  4. บัญชีบัณฑิต

สำหรับผู้สมัครในสาขาวิชาที่ไม่สามารถเปิดสอนได้ เนื่องด้วยจำนวนผู้สมัครไม่ถึงเกณฑ์  สามารถขอเปลี่ยนสาขาวิชาที่สมัครเป็นสาขาวิชาที่เปิดสอนได้  โดยสามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่สมัครได้ที่