หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
จำนวนรับเข้าศึกษา ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 21:43:45

หมายเหตุ * หมายถึง กำลังปรับปรุงข้อมูลจำนวนรับ


ที่ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติ การสอบคัดเลือก จำนวนรับ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 การพัฒนาสังคม ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
20
2 นิติศาสตรบัณฑิต ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
80
3 ภาษาไทย ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
20
4 รัฐศาสตรบัณฑิต (การปกครองท้องถิ่น) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
30
5 รัฐศาสตรบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
30
6 รัฐศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
30
คณะวิทยาการจัดการ
7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
40
8 การตลาด ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
30
9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
20
10 บัญชี ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
40
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 การจัดการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
20
12 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
20
13 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า ทุกสาขาวิชา
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
25
14 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
20
15 วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
20
16 วิศวกรรมพลังงาน ม.6 หรือเทียบเท่า หรือ ปวส.
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
20