หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
ค่าบำรุงการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2565 21:47:59

หมายเหตุ * หมายถึง อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล


ที่ คณะ/สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
ลงทะเบียนไม่เกิน 12 หน่วยกิต ลงทะเบียน 13 หน่วยกิตขึ้นไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 9,100 10,600
2 นิติศาสตรบัณฑิต 9,100 10,600
3 ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 9,100 10,600
4 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 9,100 10,600
5 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 9,100 10,600
6 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 9,100 10,600
คณะวิทยาการจัดการ
7 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 9,100 10,600
8 การตลาด 9,100 10,600
9 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9,100 10,600
10 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 9,100 10,600
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
11 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม 10,800 12,300
12 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) 9,800 11,300
13 เทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง (ต่อเนื่อง 2 ปี) 9,800 11,300
14 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 9,800 11,300
15 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 10,800 12,300
16 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 10,800 12,300