รับสมัครบุคลากรตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี

รับสมัครบุคลากรตำรวจ 2564
ปริญญาตรี

โครงการ MOU ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ

ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  โครงการความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคและตำรวจภูธรจังหวัด  ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ระดับปริญญาตรี  โครงการความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคและตำรวจภูธรจังหวัด  ประจำปีการศึกษา  2564  ระหว่างวันที่ 25 พฤษภาคม ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2564 (ขยายระยะรับสมัครเพิ่มเติม)

ขั้นตอนการสมัคร

  1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
  2. กรอกใบสมัครที่เมนู "สมัครเข้าศึกษา"
  3. พิมพ์ใบสมัครและชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ Application Krungthai NEXT หรือ Counter Service ทุกสาขา
  4. วันถัดจากวันที่ชำระเงิน  ให้เข้าสู่ระบบรับสมัครเพื่อตรวจสถานะการสมัครที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
  5. เมื่อผ่านคุณสมบัติให้รอดำเนินการตาม "ปฏิทินการรับสมัคร" ต่อไป

  • ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการ MOU กับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคและจังหวัด (ขยายระยะเวลารับสมัครเพิ่มเติม)
    ดาวน์โหลด
    8 มิ.ย. 64