รับสมัครบุคลากรตำรวจ ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี

รับสมัครบุคลากรตำรวจ 2564
ปริญญาตรี

โครงการ MOU ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี  โครงการความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคและตำรวจภูธรจังหวัด  ประจำปีการศึกษา 2564

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  ระดับปริญญาตรี  โครงการความร่วมมือกับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคและตำรวจภูธรจังหวัด  ประจำปีการศึกษา  2564  เสร็จสิ้นแล้ว  ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเพื่อดำเนินการรายงานตัวต่อไป

ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการ MOU กับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคและจังหวัด"
 2. ตรวจสอบรายชือที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 3. เลื่อกเมนู "ผลการคัดเลือก" ผู้ผ่านการคัดเลือก "กรอกใบรายงานตัว" ในระบบให้เรียบร้อย พร้อมพิมพ์ใบรายงานตัว ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2564
 4. นำใบรายงานตัวและเอกสารการรายงานตัว และชำระเงินค่าธรรมเนียมรายงานตัวเข้าศึกษา 1,900 บาท ที่กลุ่มงานคลัง อาคาร 14  ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์)  ระหว่างวันที่  21 - 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 - 15.30 น.

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการ MOU กับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคและจังหวัด
  ดาวน์โหลด    Link
  21 มิ.ย. 64
 • ประกาศรับบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการ MOU กับศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาคและจังหวัด (ขยายระยะเวลารับสมัครเพิ่มเติม)
  ดาวน์โหลด
  8 มิ.ย. 64