สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เข้าสู่ระบบรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

ตัวอย่าง เกิดวันที่ 1 กันยายน 2545 กรอกดังนี้ 01/09/2545

Design template by Bootstrapious