NSRU

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2566

กรอกใบสมัคร

เลือกสาขาวิชา

Design template by Bootstrapious