NSRU
NSRU

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2567

ผู้สมัครต้องการรับข้อมูลดังต่อไปนี้ผ่านทางไลน์หรือไม่

1. ข้อมูลการสมัครเรียน   2. สถานะการชำระเงิน  3. สถานที่สอบ / ผลการสอบ

NSRU

ใบสมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2567

กรอกใบสมัคร

เลือกสาขาวิชา

Design template by Bootstrapious