รับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ

  • ก. สาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก  สมัคร -> ชำระเงิน -> ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ -> รอสอบคัดเลือก
  • ข. สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก  สมัคร -> ชำระเงิน -> ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ -> กรอกใบรายงานตัว -> รายงานตัวออนไลน์ (ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย/Krungthai NEXT)
  1. ก. สาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก
    1. สมัคร -> ชำระเงิน -> ผ่านคุณสมบัติ -> รอสอบ
  2. ข. สาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก
    1. สมัคร -> ชำระเงิน -> ผ่านคุณสมบัติ -> รายงานตัวออนไลน ์(ชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย/Krungthai NEXT)