หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
จำนวนรับเข้าศึกษา ปี 2565

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 22:10:48

หมายเหตุ * หมายถึง กำลังปรับปรุงข้อมูลจำนวนรับ


ที่ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติ การสอบคัดเลือก จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์
1 การศึกษาปฐมวัย ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
2 คณิตศาสตร์ ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 • สอบข้อเขียน
 • สอบวิชาเอกเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
26
4 พลศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบปฏิบัติ
 • สอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
5 ภาษาไทย ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบวิชาเอกเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
6 ภาษาอังกฤษ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบข้อเขียน
 • สอบวิชาเอกเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
18
8 สังคมศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบวิชาเอกเฉพาะ
 • สอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
34
10 นิติศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
39
11 ประวัติศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
22
12 พัฒนาสังคม ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
21
13 ภาษาไทย ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
30
14 ภาษาอังกฤษ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
31
15 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
20
16 ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
25
17 รัฐศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
43
18 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
37
19 รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
24
20 วิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
80
21 ศิลปศึกษา (ค.บ.) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
43
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 คณิตศาสตร์ ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต, ศิลป์คำนวณที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่กำหนด
 • สอบสัมภาษณ์
27
23 คหกรรมศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
23
24 เคมี ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบสัมภาษณ์
30
25 เคมี (ค.บ.) ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
28
26 ชีววิทยา ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบสัมภาษณ์
24
27 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
28 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
10
29 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
10
30 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 1.80
 • สอบสัมภาษณ์
19
31 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
20
32 ฟิสิกส์ (ค.บ.) ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
29
33 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
9
34 วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
10
35 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบสัมภาษณ์
22
36 สถิติและวิทยาการข้อมูล ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต, ศิลป์คำนวณ หรือศิลป์ทั่วไปที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่กำหนด
 • สอบสัมภาษณ์
29
37 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบสัมภาษณ์
8
38 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต
 • สอบสัมภาษณ์
23
คณะวิทยาการจัดการ
39 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
30
40 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
30
41 การตลาด ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
30
42 การตลาด (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
30
43 การท่องเที่ยวและบริการ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
50
44 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
30
45 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
30
46 นิเทศศาสตรบัณฑิต ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
30
47 บัญชี ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
30
48 บัญชี (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาบัญชี
 • สอบสัมภาษณ์
20
49 เศรษฐศาสตร์การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00
 • สอบสัมภาษณ์
15
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50 การจัดการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
15
51 การจัดการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม) (เทียบโอน) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
 • สอบสัมภาษณ์
15
52 การจัดการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
15
53 การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
25
54 การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
 • สอบสัมภาษณ์
22
55 เกษตรศาสตร์ (ผลิตพืช) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
10
56 เกษตรศาสตร์ (ผลิตสัตว์) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
10
57 เกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
20
58 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีการจัดการระบบราง) (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สอบสัมภาษณ์
22
59 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (เทคโนโลยีอุตสาหกรรม) (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สอบสัมภาษณ์
20
60 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
20
61 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • สอบสัมภาษณ์
20
62 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
20
63 วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
20
64 วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
30
65 วิศวกรรมพลังงาน ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
30
66 ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก (ค.อ.บ.) ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบข้อเขียน
 • สอบสัมภาษณ์
46
67 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ม.6 หรือเทียบเท่า
 • สอบสัมภาษณ์
15