หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ.2565 22:36:01


ที่ คณะ/สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป
คณะครุศาสตร์
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 8,200 9,600
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8,900 10,300
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 8,200 9,600
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 8,200 9,600
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 8,200 9,600
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,200 9,600
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8,900 10,300
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 8,200 9,600
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 8,200 9,600
10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 8,200 9,600
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 8,200 9,600
12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 8,200 9,600
13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 8,200 9,600
14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,200 9,600
15 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 22,200 23,600
16 สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 8,900 10,300
17 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 8,200 9,600
18 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 8,200 9,600
19 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8,200 9,600
20 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง 8,200 9,600
21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 8,200 9,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8,900 10,300
23 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 8,200 9,600
24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 8,900 10,300
25 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 8,900 10,300
26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 8,900 10,300
27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 8,900 10,300
28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 8,900 10,300
29 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี) 8,900 10,300
30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,900 10,300
31 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี) 8,900 10,300
32 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 8,900 10,300
33 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8,900 10,300
34 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 8,900 10,300
35 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 8,900 10,300
36 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 8,900 10,300
37 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8,900 10,300
38 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8,900 10,300
คณะวิทยาการจัดการ
39 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 8,200 9,600
40 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
41 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 8,200 9,600
42 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
43 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 8,200 9,600
44 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8,200 9,600
45 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
46 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 8,200 9,600
47 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 8,200 9,600
48 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
49 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต * *
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
50 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม 9,900 11,300
51 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (เทียบโอน 4 ปี) * *
52 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 9,900 11,300
53 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 8,200 9,600
54 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
55 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 8,900 10,300
56 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 8,900 10,300
57 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 8,900 10,300
58 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง (ต่อเนื่อง 2 ปี) * *
59 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) 8,900 10,300
60 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 8,900 10,300
61 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี) 8,900 10,300
62 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 8,900 10,300
63 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 9,900 11,300
64 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (เทียบโอน 4 ปี) 9,900 11,300
65 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 9,900 11,300
66 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 8,200 9,600
67 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 8,900 10,300