NSRU
ระบบยืนยันสิทธิตามโครงการมาตรการ
การคืนเงินบำรุงการศึกษา ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
NSRU
ระบบยืนยันสิทธิตามโครงการมาตรการคืนเงินบำรุงการศึกษา ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ภาคการศึกษาที่ 2/2564
ขั้นตอนการยืนยันขอรับสิทธิ
    การเตรียมตัวก่อนการยืนยันสิทธิ
 1. อ่านประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คลิกที่นี่! เพื่ออ่านประกาศ
 2. ศึกษารายละเอียดของการคืนเงินด้านล่างนี้
 3. เตรียมเอกสาร (เป็นไฟล์ .pdf หรือรูปภาพ .jpg, .jpeg, .png เท่านั้น)
  • ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริงสีเขียว) 1 ฉบับ (กรณีไม่สามารถมารับได้ด้วยตนเอง สามารถกรอกใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นรับแทนได้ ) คลิกที่นี่! เพื่อดาวน์โหลดใบมอบฉันทะ
  • ใบแจ้งการชำระเงิน (นว.3) ฉบับจริง หรือสำเนาใบแจ้งการชำระเงิน (นว.3) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (เฉพาะด้านหน้า) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง 1 ฉบับ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
  • สำเนารายการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ด้วยเลขบัตรประชาชน 1 ฉบับ
   - บัญชีเงินฝากพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่ผูกเลขบัตรประชาชนกับธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
   - นักศึกษาต้อง ทดสอบโอนเงินด้วยตัวนักศึกษาเองผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบว่าบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษาใช้งานได้จริง และเป็นการปรับรายการเคลื่อนไหวของบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
 4. เข้าสู่ระบบเพื่อลงทะเบียนยืนยันขอรับสิทธิ
 5. รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล และคืนเงินค่าบำรุงการศึกษาเป็นลำดับถัดไป
    กรณีใบเสร็จรับเงินฉบับจริงสีเขียวสูญหาย
 1. ให้แจ้งความที่สถานีตำรวจ และนำใบแจ้งความมาเขียนคำร้องขอค้นสำเนาใบเสร็จรับเงินที่กลุ่มงานคลัง อาคาร 10 ชั้น 1 กลุ่มงานคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี)
    กรณีใบเสร็จรับเงินนำไปยื่นกู้ที่งาน กยศ. (นักศึกษาสำรองเงินจ่าย)
 1. ให้ติดต่องาน กยศ. ขอถ่ายสำเนาใบเสร็จรับเงิน และให้เจ้าหน้าที่งาน กยศ. รับรองสำเนาถูกต้องด้วยปากกาสีน้ำเงิน
    ข้อกำหนดของผู้มีสิทธิรับเงินบำรุงการศึกษาคืน (10% ของเงินบำรุงการศึกษาที่ชำระมาแล้ว)
 1. สัญชาติไทย
 2. ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาที่ 2/2564
 3. ไม่เป็นผู้ที่ได้ใช้สิทธิเบิกราชการแล้ว * (ไม่ได้นำใบเสร็จรับเงินการลงทะเบียน ภาคการศึกษาที่ 2/2564 ไปเบิกกับราชการแล้ว)
 4. ไม่เป็นผู้ที่รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนอยู่แล้ว จากทั้งทุนภาครัฐ ทุนเอกชน และทุนมหาวิทยาลัย *
 5. ยินดีที่จะส่งมอบหลักฐานต่างๆ (ถ้ามี) ในการเบิกจ่ายให้กับมหาวิทยาลัย
    ช่องทางการคืนเงิน
 1. ดำเนินการคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ต้องผูกกับเลขที่บัตรประชาชนและเป็นธนาคารกรุงไทยเท่านั้น เนื่องจากต้องมีหลักฐานว่าได้โอนเงินให้กับบุคคลที่มีเลขประชาชนตรงกับนักศึกษาจริง
 2. ไม่สามารถคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ที่เป็นเบอร์โทรศัพท์ได้ (ตามข้อ 1)
 3. ไม่สามารถคืนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของบุคคลอื่นได้ (ตามข้อ 1)
 4. หากไม่ได้ใช้งานบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) มานานมากเกิน 1 ปี บัญชีอาจจะถูกปิด
 5. นักศึกษาต้อง ทดสอบโอนเงินด้วยตัวนักศึกษาเองผ่านบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อตรวจสอบว่า บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษาใช้งานได้จริง และเป็นการปรับรายการเคลื่อนไหวของบัญชีให้เป็นปัจจุบัน
    FAQ ปัญหาที่พบบ่อย เรื่อง การคืนเงิน ให้นักศึกษา ไม่ได้
 1. บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษา ไม่ตรงกับชื่อและนามสกุลของนักศึกษา นักศึกษาจะต้องตรวจสอบก่อนอัพโหลด
 2. บัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ของนักศึกษา ถูกปิดโดยที่นักศึกษาไม่รู้ตัว เนื่องจากไม่มีการเคลื่อนไหวยอดเงินเข้าและออก เป็นเวลานาน
 3. นักศึกษา ต้องทดสอบโอนเงินเข้าและออกให้เป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นการลดปัญหาเบื้องต้นให้กับตัวนักศึกษาเอง และนักศึกษาจะได้รับเงินทันในการตัดรอบเงินแต่ละครั้ง
    FAQ ขั้นตอนการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ด้วยเลขบัตรประชาชน กับ บัญชีธนาคาร
    FAQ ภาพการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) ด้วยเลขบัตรประชาชน กับ บัญชีธนาคาร
    FAQ ตัวอย่างเอกสารที่ใช้ในการอัพโหลด
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • รายการผูกบัญชีพร้อมเพย์ (Prompt Pay) *ธนาคารกรุงไทยเท่านั้น
    ช่องทางการติดตามสถานะ
 1. เข้าสู่ระบบเพื่อติดตามสถานะ  คลิกที่นี่! เพื่อเข้าสู่ระบบ
 2. ลงทะเบียน NSRU LINE NOTIFY เพื่อรับการแจ้งเตือนจากระบบ (สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ลงทะเบียน NSRU LINE NOTIFY เท่านั้น)