ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย (บาท) / ภาคการศึกษา นักศึกษาภาคปกติ ปีการศึกษา 2554

หลักสูตร / สาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย (บาท) / ภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิต

1 - 6 หน่วยกิต

7 - 12 หน่วยกิต

13 - 18หน่วยกิต

19 - 22หน่วยกิต

มากกว่า 22 หน่วยกิต

1. ครุศาสตรบัณฑิต (ด้านวิทยาศาสตร์)

5,200

6,400

7,600

8,400

9,600

2. ครุศาสตรบัณฑิต (ด้านศิลปศาสตร์)

5,000

6,200

7,400

8,200

9,400

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต

5,200

6,400

7,600

8,400

9,600

4. วิทยาศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

19,700

20,900

22,100

22,900

24,100

5. ศิลปศาสตรบัณฑิต

5,000

6,200

7,400

8,200

9,400

6. ศิลปศาสตรบัณฑิต (นานาชาติ)

19,700

20,900

22,100

22,900

24,100

7. บริหารธุรกิจบัณฑิต

5,000

6,200

7,400

8,200

9,400

8. นิติศาสตรบัณฑิต

5,000

6,200

7,400

8,200

9,400

9. บัญชีบัณฑิต

5,000

6,200

7,400

8,200

9,400

10. รัฐศาสตรบัณฑิต

5,000

6,200

7,400

8,200

9,400

11. ศิลปบัณฑิต

5,000

6,200

7,400

8,200

9,400

12. นิเทศศาสตรบัณฑิต

5,200

6,400

7,600

8,400

9,600

13. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

5,000

6,200

7,400

8,200

9,400

14. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

5,200

6,400

7,600

8,400

9,600

15. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

6,200

7,400

8,600

9,400

10,600

16. เทคโนโลยีบัณฑิต

5,200

6,400

7,600

8,400

9,600

หมายเหตุ : เหตุผลในการปรับค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ปรับปรุงการจัดการศึกษา ในด้านอาคารสถานที่ สื่อการสอน วัสดุการสอน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ และระบบสารสนเทศ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้เรียนและได้ผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่มาตรฐานสากล ประกอบกับได้รับความเห็นชอบ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 จึงจำเป็นต้องปรับปรุงค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554