ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย (บาท) / ภาคการศึกษา นักศึกษาภาค กศ.บป. ปีการศึกษา 2554

หลักสูตร / สาขาวิชา

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย (บาท) / ภาคการศึกษา

จำนวนหน่วยกิต

1 - 5 หน่วยกิต

6 - 10 หน่วยกิต

11 - 15 หน่วยกิต

มากกว่า 15 หน่วยกิต

1. ครุศาสตรบัณฑิต (ด้านวิทยาศาสตร์)

 6,750

 8,000

 9,250

 10,500

2. ครุศาสตรบัณฑิต (ด้านศิลปศาสตร์)

 6,550

 7,800

 9,050

 10,300

3. วิทยาศาสตรบัณฑิต

 6,750

 8,000

 9,250

 10,500

4. ศิลปศาสตรบัณฑิต

 6,550

 7,800

 9,050

 10,300

5. บริหารธุรกิจบัณฑิต

 6,550

 7,800

 9,050

 10,300

6. นิติศาสตรบัณฑิต

 6,550

 7,800

 9,050

 10,300

7. บัญชีบัณฑิต

 6,550

 7,800

 9,050

 10,300

8. รัฐศาสตรบัณฑิต

 6,550

 7,800

 9,050

 10,300

9. ศิลปบัณฑิต

 6,550

 7,800

 9,050

 10,300

10. นิเทศศาสตรบัณฑิต

 6,750

 8,000

 9,250

 10,500

11. เศรษฐศาสตรบัณฑิต

 6,550

 7,800

 9,050

 10,300

12. อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต

 6,750

 8,000

 9,250

 10,500

13. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

 7,750

 9,000

 10,250

 11,500

14. เทคโนโลยีบัณฑิต

 6,750

 8,000

 9,250

 10,500

หมายเหตุ : เหตุผลในการปรับค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษา ปีการศึกษา 2554 เนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ปรับปรุงการจัดการศึกษา ในด้านอาคารสถานที่ สื่อการสอน วัสดุการสอน อุปกรณ์การสอน แหล่งเรียนรู้ และระบบสารสนเทศ ทั้งนี้โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดที่จะเกิดแก่ผู้เรียนและได้ผลลัพธ์ในการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา อันจะนำไปสู่มาตรฐานสากล ประกอบกับได้รับความเห็นชอบ โดยมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในคราวประชุมครั้งที่ 9/2553 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2553 จึงจำเป็นต้องปรับปรุงค่าบำรุงการศึกษาของนักศึกษาที่เข้าศึกษาปีการศึกษา 2554