ระบบลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

ระบบขอลงทะเบียน เพิ่ม-ถอน รายวิชา

 • การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชา   การลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
  1. นักศึกษาได้เข้าสู่ระบบและลงทะเบียนเพิ่มรายวิชาที่ต้องการ
  2. แจ้งต่ออาจารย์ผู้สอนแล้วว่าต้องการเข้าเรียนในรายวิชานั้น ๆ
  3. อาจารย์ผู้สอนอนุมัติรายวิชาที่ลงทะเบียนของนักศึกษาในระบบ
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ข้อมูลรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะถูกปรับปรุงในข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษาต่อไป
 • การถอนรายวิชาลงทะเบียน   การถอนรายวิชาลงทะเบียนจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
  1. นักศึกษาได้เข้าสู่ระบบและถอนรายวิชาในระบบเรียบร้อยแล้ว
  2. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ข้อมูลรายวิชาที่ถูกถอนจะถูกปรับปรุงในข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษาต่อไป
 • การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษ   การขอเปิดหมู่เรียนพิเศษจะเสร็จสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ
  1. นักศึกษาได้เข้าสู่ระบบและขอเปิดหมู่เรียนพิเศษรายวิชาที่ต้องการ
  2. แจ้งต่ออาจารย์ผู้สอนแล้วว่าต้องการขอเปิดหมู่เรียนในรายวิชานั้น ๆ
  3. อาจารย์ผู้สอนอนุมัติรายวิชาที่ขอเปิดหมู่เรียนของนักศึกษาในระบบ
  4. เมื่อครบกำหนดระยะเวลาลงทะเบียนเพิ่ม-ถอนรายวิชา ข้อมูลรายวิชาที่ได้รับการอนุมัติแล้วจะถูกปรับปรุงในข้อมูลลงทะเบียนของนักศึกษาต่อไป
คู่มือการใช้งานสำหรับนักศึกษา
เข้าสู่ระบบ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


ติดต่อเรา

  อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

  097-924-5217


About this site

APR

Powered by
Wisarut Phattanaphong
The Office of Academic Promotion and Registration (APR)


2018 NSRU, All Rights Reserved.