กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 17 พฤษภาคม 2564
  

กำหนดการ

กิจกรรม ประจำภาคเรียน
ภาคเรียนที่ 1/2560 ภาคเรียนที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1/2561 ภาคเรียนที่ 2/2561
มคอ.3 และ มคอ.4 ส่งก่อนเปิดภาคการศึกษา
วันเปิดภาคเรียนและเริ่มการเรียนการสอน 17 ก.ค. 60 27 พ.ย. 60 16 ก.ค. 61 3 ธ.ค. 61
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ มคอ.3 หรือ มคอ.4 ส่งไฟล์ผ่านระบบ มคอ ออนไลน์ 10 - 16 ก.ค. 60 19 - 26 พ.ย. 60 8 - 15 ก.ค. 61 25 พ.ย. - 2 ธ.ค. 61
มคอ.5 และ มคอ.6 แล้วเสร็จภายใน 30 วันหลังสิ้นภาคการศึกษา
วันปิดภาคเรียน 18 พ.ย. 60 7 เม.ย. 60 22 พ.ย. 61 12 เม.ย. 62
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ มคอ.5 หรือ มคอ.6 ส่งไฟล์ผ่านระบบ มคอ ออนไลน์ 18 - 25 ธ.ค. 60 7 - 14 พ.ค. 60 22 - 30 ธ.ค. 61 12 - 18 พ.ค. 62
มคอ.7 แล้วเสร็จภายใน 60 วัน หลังสิ้นภาคการศึกษา
วันปิดภาคเรียน 7 เม.ย. 60 12 เม.ย. 62
อาจารย์ผู้รับผิดชอบ มคอ.7 ส่งไฟล์ผ่านระบบ มคอ ออนไลน์ 6 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 60 11 มิ.ย. - 17 มิ.ย. 62

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 Version 1.2.0