ระบบส่ง มคอ./OBE ออนไลน์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน - มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

วันที่ 24 พฤษภาคม 2567
  

กลุ่มงานส่งเสริมวิชาการ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration

398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ 60000

โทรศัพท์ 056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 Version 1.2.0