รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา 2564
ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
คณะครุศาสตร์
 1. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
 3. คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
 4. ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
 5. ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
 6. สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 7. พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 8. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 1. ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 2. ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)
 2. เคมี (ค.บ. 4 ปี)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (ค.อ.บ. 4 ปี)
 1. หลักสูตร (ต่อเนื่อง 2 ปี)
  เรียน 2 ปี
  เช่น
  1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)
 2. หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
  • สามารถยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) จำนวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิตได้
  • นำวิชาในระดับ ปวส. ที่มีเกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ 2 มาเทียบโอน
  เช่น
  1. บัญชี (เทียบโอน 4 ปี) เรียนจบ 2 ปี (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 6 ภาคเรียน
  2. การตลาด (เทียบโอน 4 ปี) เรียนจบ 2 ปี (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 6 ภาคเรียน
  3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน 4 ปี) เรียนจบ 2 ปี 1 ภาคเรียน (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 7 ภาคเรียน
  4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
  5. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
  6. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
  7. ออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
 3. หลักสูตร 4 ปี
  • สามารถยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) จำนวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิตได้
  • นำวิชาในระดับ ปวส. ที่มีเกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ 2 มาเทียบโอน
หมายเหตุ
 • ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
 • ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

รอบที่ 4 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ  รอบที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา (เฉพาะสาขาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก) ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกและการรายงานตัวเข้าศึกษา"
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และเลือกเมนู "ผลการสอบคัดเลือก"
 3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษากรอกใบรายงานตัวให้ครบทุกขั้นตอน เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลการชำระเงิน
 4. ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ Application Krungthai NEXT 
 5. หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ามาตรวจสอบสถานะการรายงานตัว โดยคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการรายงานตัว"
 6. เมื่อได้รหัสนักศึกษา ให้เข้าระบบ "NSRU Account" เพื่อขอรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบงานภายในมหาวิทยาลัย
 7. นำเอกสารการรายงานตัวมาส่งในวันเปิดภาคการศึกษา

*กรณีผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา จะเริ่มชำระวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2564*

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา (เฉพาะสาขาที่มีการสอบคัดเลือก) ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และเลือกเมนู "ผลการสอบคัดเลือก"
 3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษากรอกใบรายงานตัวให้ครบทุกขั้นตอน เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลการชำระเงิน
 4. ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ Application Krungthai NEXT 
 5. หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ามาตรวจสอบสถานะการรายงานตัว โดยคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการรายงานตัว"
 6. เมื่อได้รหัสนักศึกษา ให้เข้าระบบ "NSRU Account" เพื่อขอรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบงานภายในมหาวิทยาลัย
 7. นำเอกสารการรายงานตัวมาส่งในวันเปิดภาคการศึกษา

*กรณีผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา จะเริ่มชำระวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2564*

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  ดาวน์โหลด    Link
  13 พ.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกและการรายงานตัวเข้าศึกษา
  ดาวน์โหลด    Link
  5 พ.ค. 64

รอบที่ 3 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลดังนี้

 1. อ่านรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)"
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 3. เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก"
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศ ผ่านการรายงานตัวออนไลน์  โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมภายในวันและเวลาที่กำหนด  หากไม่ชำระเงินค่ารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา  และจะดำเนินการเรียกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในลำดับถัดไปให้มารายงานตัวเข้าศึกษาแทน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) ครั้งที่ 2
  ดาวน์โหลด
  11 พ.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
  ดาวน์โหลด
  20 เม.ย. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) และรอบที่ 3
  ดาวน์โหลด
  18 มี.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสัมภาษณ์/ปฏิบัติ รอบที่ 2 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) และรอบที่ 3
  ดาวน์โหลด
  12 มี.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียน (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และโครงการวิทยาศาสตร์)
  ดาวน์โหลด
  4 มี.ค. 64

รอบที่ 2 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลดังนี้

 1. อ่านรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)"
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 3. เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก"
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศ ผ่านการรายงานตัวออนไลน์  โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมภายในวันและเวลาที่กำหนด  หากไม่ชำระเงินค่ารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา  และจะดำเนินการเรียกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในลำดับถัดไปให้มารายงานตัวเข้าศึกษาแทน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) ครั้งที่ 2
  ดาวน์โหลด
  11 พ.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
  ดาวน์โหลด
  20 เม.ย. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) และรอบที่ 3
  ดาวน์โหลด
  18 มี.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสัมภาษณ์/ปฏิบัติ รอบที่ 2 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) และรอบที่ 3
  ดาวน์โหลด
  12 มี.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียน (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และโครงการวิทยาศาสตร์)
  ดาวน์โหลด
  4 มี.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)
  ดาวน์โหลด
  22 ม.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์
  ดาวน์โหลด
  15 ม.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อ เรื่อง การสอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
  ดาวน์โหลด
  5 ม.ค. 64

รอบที่ 1 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบที่ 1  ปีการศึกษา 2564

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" 
 2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 3. ดูรายละเอียดขอตนเองที่เมนู "ผลการคัดเลือก"
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกและพิมพ์ใบรายงานตัวในระบบ
 5. เตรียมความพร้อมตามประกาศในข้อที่ 1

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563  เวล 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์)