รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา
คณะครุศาสตร์
 1. สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
 2. สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
 3. สาขาวิชาคณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
 4. สาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
 5. สาขาวิชาภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
 6. สาขาวิชาสังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 7. สาขาวิชาพลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 8. สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 1. สาขาวิชาดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 2. สาขาวิชาศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. สาขาวิชาฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)
 2. สาขาวิชาเคมี (ค.บ. 4 ปี)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1. สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (ค.อ.บ. 4 ปี)
 1. หลักสูตร (ต่อเนื่อง 2 ปี)
  เรียน 2 ปี
 2. หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
  นำวิชาในระดับ ปวส. ที่มีเกรดไม่ต่ำกว่า 2 มาเทียบโอน เช่น
  • บัญชี 4 ปี (เทียบโอน) เรียนจบ 2 ปี (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 6 ภาคเรียน
  • การตลาด 4 ปี (เทียบโอน) เรียนจบ 2 ปี (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 6 ภาคเรียน
  • การจัดการทรัพยากรมนุษย์ 4 ปี (เทียบโอน) เรียนจบ 2 ปี 1 ภาคเรียน (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 7 ภาคเรียน
  • คอมพิวเตอร์ธุรกิจ 4 ปี (เทียบโอน)
  • เทคโนโลยีสารสนเทศ 4 ปี (เทียบโอน)
  • ออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 4 ปี (เทียบโอน)
 3. หลักสูตร 4 ปี
  สามารถนำวิชาในระดับ ปวส. ที่มีเกรดไม่ต่ำกว่า 2 มาเทียบโอนได้
หมายเหตุ
 • ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
 • ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

ประชาสัมพันธ์การรับสมัคร