รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
ข้อมูลจำนวนนักศึกษา
ของแต่ละสถานศึกษา
จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา
จำนวนรับเข้าศึกษา ปี 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 27 กันยายน พ.ศ.2563 08:38:07


ที่ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติ จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์
1 การศึกษาปฐมวัย ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 60
2 คณิตศาสตร์ ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25 60
3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 60
4 พลศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 60
5 ภาษาไทย ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 60
6 ภาษาอังกฤษ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 60
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX 60
8 สังคมศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 60
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 การพัฒนาสังคม ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
10 ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 60
11 นิติศาสตรบัณฑิต ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 80
12 ประวัติศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
13 ภาษาไทย ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 80
14 ภาษาอังกฤษ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 90
15 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 25
16 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 80
17 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 120
18 รัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 80
19 ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 60
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 คณิตศาสตร์ ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ ไม่จำกัด GPAX 30
21 คหกรรมศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
22 เคมี ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX 30
23 เคมี (ค.บ. 4 ปี) ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX 30
24 ชีววิทยา ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX 25
25 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX 25
26 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
27 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน) ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
28 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 1.80 25
29 เทคโนโลยีสารสนเทศ (วท.บ. 4 ปี) เทียบโอน ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 25
30 ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี) ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX 20
31 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
32 วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 60
33 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX 25
34 สถิติและวิทยาการข้อมูล ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ ไม่จำกัด GPAX 30
35 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX 60
36 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX 45
คณะวิทยาการจัดการ
37 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 30
38 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (บธ.บ 4 ปี) เทียบโอน ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
39 การตลาด ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
40 การตลาด (บธ.บ. 4 ปี) เทียบโอน ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
41 การท่องเที่ยวและบริการ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 60
42 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
43 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ. 4 ปี) เทียบโอน ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
44 นิเทศศาสตรบัณฑิต ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 50
45 บัญชี (บช.บ. 4 ปี) เทียบโอน ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาบัญชี ไม่จำกัด GPAX 40
46 บัญชีบัณฑิต ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 80
47 เศรษฐศาสตรบัณฑิต ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 40
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48 การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 20
49 การจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 20
50 การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
51 การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (ศ.บ. 4 ปี) เทียบโอน ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 20
52 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาการผลิตพืช ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 20
53 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาการผลิตสัตว์ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 20
54 เกษตรศาสตร์ แขนงวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 20
55 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 40
56 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัด GPAX 25
57 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
58 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (อส.บ. 4 ปี) เทียบโอน ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัด GPAX 30
59 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
60 วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 40
61 วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (วศ.บ. 4 ปี) เทียบโอน ปวส. หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 2.00 40
62 วิศวกรรมพลังงาน ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 30
63 ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (ค.อ.บ.) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 60
64 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX 20