รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 14:31:50


ที่ คณะ/สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป
คณะครุศาสตร์
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 9,600
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10,300
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 9,600
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 9,600
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 9,600
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9,600
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 10,300
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 9,600
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 9,600
10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 9,600
11 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 9,600
12 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 9,600
13 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 9,600
14 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 9,600
15 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 9,600
16 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 9,600
17 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 9,600
18 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 9,600
19 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 23,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
20 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 10,300
21 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 10,300
22 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 10,300
23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 10,300
24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 10,300
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 10,300
26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 10,300
27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี) 10,300
28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 10,300
29 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี) 10,300
30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 10,300
31 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 10,300
32 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 10,300
33 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 10,300
34 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 10,300
35 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 9,600
36 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 10,300
คณะวิทยาการจัดการ
37 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 9,600
38 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน 4 ปี) 9,600
39 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 9,600
40 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 9,600
41 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน 4 ปี) 9,600
42 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9,600
43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) 9,600
44 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 9,600
45 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน 4 ปี) 9,600
46 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 9,600
47 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 9,600
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ *
49 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 10,300
50 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) 10,300
51 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 10,300
52 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 10,300
53 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 10,300
54 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 10,300
55 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม 11,300
56 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 11,300
57 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 11,300
58 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (เทียบโอน 4 ปี) 11,300
59 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 11,300
60 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 9,600
61 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) 9,600
62 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 10,300
63 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี) 10,300
64 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 10,300