สอบถามข้อมูลนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา
ข้อมูลสำหรับนักศึกษาที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2546
 สถิตินักศึกษา
 สถิติผู้ที่บันทึกข้อมูลรายงานตัว
 แผนภาพสถิติจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน
 แผนภาพสถิติจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า
 แผนภาพสถิติจำนวนนักศึกษาที่รับเข้า [แยกคณะ]
 แผนภาพสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา [แยกตามสาขา]
 แผนภาพสถิติจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา [แยกตามคณะ]
 รายชื่อนักศึกษารายห้องเรียน
 สถิติจำนวนนักศึกษาจากสถานศึกษาต่าง ๆ ที่รับเข้าศึกษา
 ข้อมูลการลงทะเบียน
     ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2554
     ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค กศ.บป. เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2554
     ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคปกติ เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2549
     ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาค กศ.บป. เข้าศึกษาตั้งแต่ปี 2549
     รายชื่อนักศึกษาที่ลงทะเบียนทั้งหมด
     สอบถามด้วยรหัสวิชา
     สถิติการลงทะเบียน
 ค้นหารายวิชาที่เปิดสอน 
 นับชั่วโมงสอนอาจารย์แต่ละภาคเรียน 
 รหัสวิชา
 ค้นหารายชื่ออาจารย์ 
 สถิติการสำเร็จการศึกษา [สำหรับนักศึกษาที่เข้าตั้งแต่ปี 2546 เป็นต้นมา]