ระบบตรวจสอบเอกสาร

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

ตรวจสอบคุณวุฒิรายบุคคล


รหัสนักศึกษาจะต้องมีครบ 11 หลัก
เลขที่ใบ นว. ดูได้จากใบรายงานผลการศึกษา
โดยจะต้องระบุเลขที่ใบ นว. และปี (เฉพาะตัวเลขเท่านั้น) ตัวอย่าง: XXXXX/YYYY
ระบุวันเดือนปีเกิด แบบปี พ.ศ. เช่น วันที่ 1 มกราคม 2562 ระบุเป็น 01/01/2562

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000

056-219-100


ติดต่อสอบถาม

  สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

  อาคาร 14 ชั้น 1

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200 ถึง 1208


จำนวนผู้เข้าใช้งาน ประจำปี 2565
รายการ จำนวน
หน้าแรก 6170
QR Code 935
ค้นหาข้อมูล 5645