รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา 2564
ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์
คณะครุศาสตร์
 1. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
 2. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
 3. คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
 4. ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
 5. ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
 6. สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 7. พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 8. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 1. ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 2. ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)
 2. เคมี (ค.บ. 4 ปี)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (ค.อ.บ. 4 ปี)
 1. หลักสูตร (ต่อเนื่อง 2 ปี)
  เรียน 2 ปี
  เช่น
  1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)
 2. หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
  • สามารถยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) จำนวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิตได้
  • นำวิชาในระดับ ปวส. ที่มีเกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ 2 มาเทียบโอน
  เช่น
  1. บัญชี (เทียบโอน 4 ปี) เรียนจบ 2 ปี (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 6 ภาคเรียน
  2. การตลาด (เทียบโอน 4 ปี) เรียนจบ 2 ปี (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 6 ภาคเรียน
  3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน 4 ปี) เรียนจบ 2 ปี 1 ภาคเรียน (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 7 ภาคเรียน
  4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
  5. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
  6. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
  7. ออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
 3. หลักสูตร 4 ปี
  • สามารถยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) จำนวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิตได้
  • นำวิชาในระดับ ปวส. ที่มีเกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ 2 มาเทียบโอน
หมายเหตุ
 • ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
 • ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต

รอบพิเศษ เฉพาะสาขาที่มีสอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบพิเศษ เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก

ขณะนี้สิ้นสุดการสอบคัดเลือกรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบพิเศษ  เฉพาะสาขาวิชาที่มีการสอบคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2564 แล้ว  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาโดยสามารถเข้าดูได้ดังนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"
 2. เข้าสู่ระบบโดยคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก"
 3. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา "กรอกใบรายงานตัว" ในระบบ
 4. กรอกใบรายงานตัวให้ครบทุกขั้นตอน เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลการชำระเงิน
 5. ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ Application Krungthai NEXT 
 6. หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ามาตรวจสอบสถานะการรายงานตัว โดยคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการรายงานตัว"
 7. เมื่อได้รหัสนักศึกษา ให้เข้าระบบ "NSRU Account" เพื่อขอรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบงานภายในมหาวิทยาลัย
 8. นำเอกสารการรายงานตัวมาส่งในวันเปิดภาคการศึกษา

รอบพิเศษ เฉพาะสาขาที่ไม่มีสอบคัดเลือก

รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบพิเศษ เฉพาะสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  เปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  รอบพิเศษ  เฉพาะสาขาวิชาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก  ประจำปีการศึกษา 2564

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

 1. อ่านประกาศรับสมัคร เรื่อง "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
 2. อ่าน "ปฏิทินการรับสมัคร"
 3. กรอกข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา โดยคลิกที่เมนู "สมัครเข้าศึกษา"
 4. พิมพ์ใบสมัคร  และชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย  หรือ Application Krungthai NEXT หรือ Counter Service ทุกสาขา
 5. หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการ  เข้ามาตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 6. ผ่านคุณสมบัติแล้วรายงานตัวต่อไป

ขั้นตอนการรายงานตัวเข้าศึกษา

 1. เข้าสู่ระบบรับสมัครที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 2. กรอกใบรายงานตัวให้ครบทุกขั้นตอน เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลการชำระเงิน
 3. ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ Application Krungthai NEXT 
 4. หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ามาตรวจสอบสถานะการรายงานตัว โดยคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการรายงานตัว"
 5. เมื่อได้รหัสนักศึกษา ให้เข้าระบบ "NSRU Account" เพื่อขอรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบงานภายในมหาวิทยาลัย
 6. นำเอกสารการรายงานตัวมาส่งในวันเปิดภาคการศึกษา

รอบที่ 4 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ภาคปกติ  รอบที่ 4  ประจำปีการศึกษา 2564

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา (เฉพาะสาขาที่ไม่มีการสอบคัดเลือก) ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกและการรายงานตัวเข้าศึกษา"
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และเลือกเมนู "ผลการสอบคัดเลือก"
 3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษากรอกใบรายงานตัวให้ครบทุกขั้นตอน เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลการชำระเงิน
 4. ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ Application Krungthai NEXT 
 5. หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ามาตรวจสอบสถานะการรายงานตัว โดยคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการรายงานตัว"
 6. เมื่อได้รหัสนักศึกษา ให้เข้าระบบ "NSRU Account" เพื่อขอรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบงานภายในมหาวิทยาลัย
 7. นำเอกสารการรายงานตัวมาส่งในวันเปิดภาคการศึกษา

*กรณีผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา จะเริ่มชำระวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2564*

ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวเข้าศึกษา (เฉพาะสาขาที่มีการสอบคัดเลือก) ให้ปฏิบัติดังนี้

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และเลือกเมนู "ผลการสอบคัดเลือก"
 3. ผู้มีสิทธิเข้าศึกษากรอกใบรายงานตัวให้ครบทุกขั้นตอน เมื่อถึงขั้นตอนการชำระเงินให้ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้อง ก่อนบันทึกข้อมูลการชำระเงิน
 4. ชำระเงินค่ารายงานตัวผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย หรือ Application Krungthai NEXT 
 5. หลังจากชำระเงินแล้ว 2 วันทำการให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาเข้ามาตรวจสอบสถานะการรายงานตัว โดยคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" และเลือกเมนู "ตรวจสอบสถานะการรายงานตัว"
 6. เมื่อได้รหัสนักศึกษา ให้เข้าระบบ "NSRU Account" เพื่อขอรหัสเข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตและระบบงานภายในมหาวิทยาลัย
 7. นำเอกสารการรายงานตัวมาส่งในวันเปิดภาคการศึกษา

*กรณีผ่อนผันค่าบำรุงการศึกษา จะเริ่มชำระวันที่ 26 - 30 พฤษภาคม 2564*

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา
  ดาวน์โหลด    Link
  13 พ.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อการสอบคัดเลือกและการรายงานตัวเข้าศึกษา
  ดาวน์โหลด    Link
  5 พ.ค. 64
 • ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
  ดาวน์โหลด

รอบที่ 3 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลดังนี้

 1. อ่านรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)"
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 3. เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก"
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศ ผ่านการรายงานตัวออนไลน์  โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมภายในวันและเวลาที่กำหนด  หากไม่ชำระเงินค่ารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา  และจะดำเนินการเรียกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในลำดับถัดไปให้มารายงานตัวเข้าศึกษาแทน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) ครั้งที่ 2
  ดาวน์โหลด
  11 พ.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
  ดาวน์โหลด
  20 เม.ย. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) และรอบที่ 3
  ดาวน์โหลด
  18 มี.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสัมภาษณ์/ปฏิบัติ รอบที่ 2 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) และรอบที่ 3
  ดาวน์โหลด
  12 มี.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียน (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และโครงการวิทยาศาสตร์)
  ดาวน์โหลด
  4 มี.ค. 64

รอบที่ 2 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีสำรองเพื่อรายงานตัวเข้าศึกษาสำหรับหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564
ให้ผู้สมัครตรวจสอบข้อมูลดังนี้

 1. อ่านรายละเอียดประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง "ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)"
 2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 3. เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก"
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาของบัญชีสำรองรายงานตัวเข้าศึกษาตามประกาศ ผ่านการรายงานตัวออนไลน์  โดยชำระเงินค่าธรรมเนียมภายในวันและเวลาที่กำหนด  หากไม่ชำระเงินค่ารายงานตัวในวันเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยจะถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา  และจะดำเนินการเรียกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในลำดับถัดไปให้มารายงานตัวเข้าศึกษาแทน

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต) ครั้งที่ 2
  ดาวน์โหลด
  11 พ.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาที่ขึ้นบัญชีรายชื่อสำรอง (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต)
  ดาวน์โหลด
  20 เม.ย. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2564 รอบที่ 2 (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) และรอบที่ 3
  ดาวน์โหลด
  18 มี.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกสัมภาษณ์/ปฏิบัติ รอบที่ 2 (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต) และรอบที่ 3
  ดาวน์โหลด
  12 มี.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกข้อเขียน (หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต และโครงการวิทยาศาสตร์)
  ดาวน์โหลด
  4 มี.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (ยกเว้นหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต และครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต)
  ดาวน์โหลด
  22 ม.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อ เรื่อง การสอบสัมภาษณ์
  ดาวน์โหลด
  15 ม.ค. 64
 • ประกาศรายชื่อ เรื่อง การสอบคัดเลือก (ข้อเขียน)
  ดาวน์โหลด
  5 ม.ค. 64

รอบที่ 1 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ  รอบที่ 1  ปีการศึกษา 2564

 1. อ่านประกาศ เรื่อง "ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" 
 2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร"
 3. ดูรายละเอียดขอตนเองที่เมนู "ผลการคัดเลือก"
 4. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรอกและพิมพ์ใบรายงานตัวในระบบ
 5. เตรียมความพร้อมตามประกาศในข้อที่ 1

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษารายงานตัวเข้าศึกษาพร้อมกันในวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563  เวล 09.00 น. ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (อำเภอเมืองนครสวรรค์)