รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา 2564
ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์
จำนวนรับเข้าศึกษา ปี 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 07:37:24

หมายเหตุ * หมายถึง กำลังปรับปรุงข้อมูลจำนวนรับ


ที่ คณะ/สาขาวิชา คุณสมบัติ การสอบคัดเลือก จำนวนรับ
คณะครุศาสตร์
1 การศึกษาปฐมวัย ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
2 คณิตศาสตร์ ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ GPAX ไม่น้อยกว่า 2.25
 • มีสอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
3 เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
10
4 พลศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
ปิดรับสมัคร
5 ภาษาไทย ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
6 ภาษาอังกฤษ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
7 วิทยาศาสตร์ทั่วไป ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
8 สังคมศึกษา ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
ปิดรับสมัคร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 ดนตรีศึกษา (ค.บ.) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
25
10 นิติศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
80
11 ประวัติศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
25
12 พัฒนาสังคม ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
40
13 ภาษาไทย ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
80
14 ภาษาอังกฤษ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
20
15 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (นานาชาติ) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
12
16 รัฐศาสตร์ (การปกครองท้องถิ่น) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
80
17 รัฐศาสตร์ (การเมืองการปกครอง) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
120
18 รัฐศาสตร์ (รัฐประศาสนศาสตร์) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
80
19 วิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
90
20 ศิลปศึกษา (ค.บ.) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
28
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 คณิตศาสตร์ ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต หรือศิลป์คำนวณ ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
19
22 คหกรรมศาสตร์ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
8
23 เคมี ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
17
24 เคมี (ค.บ.) ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
21
25 ชีววิทยา ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
13
26 เทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
24
27 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
ปิดรับสมัคร
28 เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
12
29 เทคโนโลยีสารสนเทศ ม.6 หรือเทียบเท่า GPAX ไม่น้อยกว่า 1.80
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
13
30 เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
13
31 ฟิสิกส์ (ค.บ.) ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
14
32 วิทยาการคอมพิวเตอร์ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
10
33 วิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
ปิดรับสมัคร
34 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
21
35 สถิติและวิทยาการข้อมูล ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต, ศิลป์คำนวณ หรือศิลป์ทั่วไปที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
30
36 สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
ปิดรับสมัคร
37 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
ปิดรับสมัคร
คณะวิทยาการจัดการ
38 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
30
39 การจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
30
40 การตลาด ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
30
41 การตลาด (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
30
42 การท่องเที่ยวและบริการ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
50
43 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
30
44 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
30
45 นิเทศศาสตรบัณฑิต ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
50
46 บัญชี ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
80
47 บัญชี (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าสาขาบัญชี ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
40
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48 การจัดการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
20
49 การจัดการงานวิศวกรรม (วิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
20
50 การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
8
51 การออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
15
52 เกษตรศาสตร์ (ผลิตพืช) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
5
53 เกษตรศาสตร์ (ผลิตสัตว์) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
10
54 เกษตรศาสตร์ (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
20
55 เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
40
56 เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
20
57 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
5
58 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (ไฟฟ้าอุตสาหกรรม) (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาไฟฟ้า หรือสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
20
59 ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม (อิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
25
60 วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
30
61 วิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (เทียบโอน 4 ปี) ปวส. หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
40
62 วิศวกรรมพลังงาน ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
20
63 ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ (ค.อ.บ.) ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • มีสอบสัมภาษณ์
50
64 อุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร ม.6 หรือเทียบเท่า ไม่จำกัด GPAX
 • ไม่มีการสอบคัดเลือก
20