รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

รับสมัครนักศึกษา 2564
ปริญญาตรี ภาคปกติ
หลักสูตรที่เปิดสอน
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
จองรายวิชา
พิมพ์ใบ นว.3
ปฏิทินวิชาการ
คำร้องออนไลน์
ค่าบำรุงการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2564 07:05:41


ที่ คณะ/สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป
คณะครุศาสตร์
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 8,200 9,600
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8,900 10,300
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 8,200 9,600
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 8,200 9,600
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 8,200 9,600
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,200 9,600
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8,900 10,300
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 8,200 9,600
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 8,200 9,600
10 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 8,200 9,600
11 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 8,200 9,600
12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 8,200 9,600
13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 8,200 9,600
14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,200 9,600
15 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 22,200 23,600
16 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 8,200 9,600
17 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 8,200 9,600
18 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8,200 9,600
19 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง 8,200 9,600
20 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 8,200 9,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
21 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8,900 10,300
22 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 8,200 9,600
23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 8,900 10,300
24 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 8,900 10,300
25 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 8,900 10,300
26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพทางอุตสาหกรรมเกษตร 8,900 10,300
27 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 8,900 10,300
28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี) 8,900 10,300
29 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,900 10,300
30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี) 8,900 10,300
31 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 8,900 10,300
32 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8,900 10,300
33 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 8,900 10,300
34 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 8,900 10,300
35 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติและวิทยาการข้อมูล 8,900 10,300
36 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8,900 10,300
37 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8,900 10,300
คณะวิทยาการจัดการ
38 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 8,200 9,600
39 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
40 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 8,200 9,600
41 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
42 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 8,200 9,600
43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8,200 9,600
44 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
45 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 8,200 9,600
46 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 8,200 9,600
47 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
48 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม 9,900 11,300
49 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 9,900 11,300
50 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 8,200 9,600
51 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
52 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 8,900 10,300
53 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 8,900 10,300
54 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 8,900 10,300
55 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 8,900 10,300
56 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) 8,900 10,300
57 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 8,900 10,300
58 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี) 8,900 10,300
59 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 8,900 10,300
60 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 9,900 11,300
61 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (เทียบโอน 4 ปี) 9,900 11,300
62 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 9,900 11,300
63 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิกดีไซน์ 8,200 9,600
64 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 8,900 10,300