ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

เรื่อง การคืนเงินบำรุงการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2565 
   ( คืนเงินค่าเทอม 10% ของเงินที่ชำระมาแล้ว ในภาคเรียนที่ 2/2564 )
   ประกาศเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2565
เรื่อง การขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา พ.ศ. 2565 
   ประกาศเมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2565
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์กับหน่วยงานภายนอก ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พ.ศ. 2564 
   ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
   ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2564 
   ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
การงดเว้นค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2564 
   ประกาศเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564
แนวปฏิบัติการขอคืนสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 
   ประกาศเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนนักศึกษาต่อห้องเรียน และต่อหมู่เรียนสำหรับรายวิชา ระดับปริญญาตรี 
   ประกาศเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564
การขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
   ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
การขยายระยะเวลาการชำระเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 
   ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564
มาตรการการดำเนินงานในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 6 
   ประกาศเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
อัตราค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนเรียนรายวิชาและวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2564 
   ประกาศเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
   ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
การเก็บเงินบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมนักศึกษาในโครงการจัดการศึกษาสำหรับบุคลากรประจำการ (กศ.บป.) ในช่วงระยะเวลาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
   ประกาศเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

พระราชบัญญัติ/ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการประเมินผลการศึกษาระดับอนุปริญญาและระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2550 
ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน และการยกเว้นรายวิชา ในระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2553 
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะและครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗