พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559

1. ตรวจสอบรายชื่อ

2. กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2558 - 2559 เข้ากรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เรียบร้อยก่อนการรายงานตัวบัณฑิต
            วิธีการเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยใช้ เลขประจำตัวประชาชน และ รหัสนักศึกษา ในการเข้าสู่ระบบ
            ผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ กรุณาใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเป็น รหัสนักศึกษา และ วันเดือนปีเกิด

กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ คลิกที่นี่

หมายเหตุ บัณฑิตท่านใดที่สามารถ Login เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ ให้ติดต่อมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 14 ชั้น 1 โทร. 056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

3. รายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

            การรายงานตัวจะเปิดให้รายงานตัวในวันที่ 17 - 25 ตุลาคม 2560 ผ่านเว็บไซต์ และพิมพ์ใบชำระเงิน ไปชำระเงินที่ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา ภายในวันที่กำหนด สำหรับรายละเอียดค่าใช่จ่ายในการรายงานตัวมีดังนี้
  1. ค่ารายงานตัวบัณฑิต คนละ 400 บาท
  2. ค่าจองรถพร้อมที่พัก คนละ 2,500 บาท (กรณีต้องการจอง)
รายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต คลิกที่นี่

สถิติ