พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562

1. ตรวจสอบรายชื่อ

2. กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2560 - 2562 เข้ากรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เรียบร้อยก่อนการรายงานตัวบัณฑิต
            วิธีการเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยชื่อผู้ใช้งาน คือ เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน คือ รหัสนักศึกษา ในการเข้าสู่ระบบ
            ผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ กรุณาใช้ชื่อผู้ใช้งาน คือ รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด

กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ คลิกที่นี่

หมายเหตุ บัณฑิตท่านใดที่สามารถ Login เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ ให้ติดต่อมาที่ กองพัฒนานักศึกษา โทรศัพท์ 056219100 ต่อ 1176

3. รายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

สถิติ