พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560

1. ตรวจสอบรายชื่อ

2. กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ

            มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ขอความร่วมมือจากบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร
ประจำปีการศึกษา 2559 - 2560 เข้ากรอกข้อมูลระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ให้เรียบร้อยก่อนการรายงานตัวบัณฑิต
            วิธีการเข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต โดยชื่อผู้ใช้งาน คือ เลขประจำตัวประชาชน และรหัสผ่าน คือ รหัสนักศึกษา ในการเข้าสู่ระบบ
            ผู้สำเร็จการศึกษาที่เป็นชาวต่างชาติ กรุณาใช้ชื่อผู้ใช้งาน คือ รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน คือ วันเดือนปีเกิด

กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ คลิกที่นี่

หมายเหตุ บัณฑิตท่านใดที่สามารถ Login เข้าสู่ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิตได้ แต่ไม่สามารถเข้าไปตอบแบบสอบถามได้ ให้ติดต่อมาที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 14 ชั้น 1 โทร. 056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

3. รายงานตัวบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฏีบัณฑิต

สถิติ