รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2567
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา แผน ข


จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ภาคการศึกษา

 • 20,000.00 ฿

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1 ครูผู้สอนวิชาเทคโนโลยี คอมพิวเตอร์ วิชาวิทยาการคำนวณ วิทยาการออกแบบทางเทคโนโลยี (กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) ในทุกสังกัด
  2 บุคลากรสายสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน ประกอบธุรกิจส่วนตัว และประกอบอาชีพเฉพาะทางอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีดิจิทัล

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ดร.ถิรภัทร มีสำราญ
  • ผศ.ดร.ดวงใจ พุทธเษม
  • ผศ.ดร.นฤพนธ์ พนาวงศ์
  • ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
  • ผศ.ดร.ภราดร พิมพันธุ์
  • ผศ.ดร.วุฒิชัย พิลึก
  • อ.กุลรภัส เทียมทิพร
  • อ.ดร.ไกรวิชญ์ ดีเอม

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม