รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2566
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

รับสมัครนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการเริ่มสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 1 - 25 กันยายน 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 300 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT  (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิส (7-Eleven) ทุกสาขา
4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 วันทำการ ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการสมัคร หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม ปฏิทินการรับสมัครต่อไป

ระดับปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคพิเศษ)

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566

ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิต (ภาคพิเศษ) ประจำปีการศึกษา 2566 เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาและสถานที่รายงานตัว

     1. อ่าน "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"
     2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
     3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก" ตรวจสอบสถานที่รายงานตัว และ เวลาที่รายงานตัวของตนเองอย่างเคร่งครัด
     4. เตรียมตัวตาม "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" ในข้อที่ 1ต่อไป โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

 • ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
  ดาวน์โหลด
  5 ก.ค. 66
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก ระดับมหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต
  ดาวน์โหลด
  27 มิ.ย. 66
 • ประกาศเรื่อง การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกและรายงานตัวเข้าศึกษา
  ดาวน์โหลด
  8 มิ.ย. 66

ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2566 (ภาคปกติ)

รับสมัครนักศึกษาระดับมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) ประจำปีการศึกษา 2566

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จะดำเนินการเริ่มสมัครนักศึกษา ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์  ถึง 23 พฤษภาคม 2566

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 300 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT  (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 วันทำการ ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการสมัคร หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม ปฏิทินการรับสมัครต่อไป