หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
แจ้งความประสงค์เข้าศึกษา
เลือก หลักสูตร/สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ

รอบที่ 3 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 - ผู้มีสิทธิ์สอบ(สัมภาษณ์) 
 
- ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา (เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)


ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์) 
     1. อ่าน "ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3  "
     2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
     3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกเมนู "สถานที่สอบ" ตรวจสอบสถานที่สอบ และเวลาที่สอบของตัวตนเองอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ
        1. อ่าน "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
        2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
        3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก" ตรวจสอบสถานที่สอบ และเวลาที่สอบของตัวตนเอง
        4. เตรียมตัวตาม "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" ในข้อที่ 1ต่อไป โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์) เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
     1. อ่าน "ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3  เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต "
     2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
     3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกเมนู "สถานที่สอบ" ตรวจสอบสถานที่สอบ และเวลาที่สอบของตัวตนเองอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน) 
     1. อ่าน "ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3  "
     2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
     3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกเมนู "สถานที่สอบ" ตรวจสอบสถานที่สอบ และเวลาที่สอบของตัวตนเองอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
     1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
     2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
     3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 100 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT  (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
     4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 วันทำการ ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการสมัคร หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม ปฏิทินการรับสมัครต่อไป

 • ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3
  ดาวน์โหลด
  16 พ.ค. 67
 • ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 3 เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  ดาวน์โหลด
  14 พ.ค. 67
 • ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับปริญญาตรี เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  ดาวน์โหลด
  8 พ.ค. 67
 • ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 3 
  ดาวน์โหลด
  8 พ.ค. 67
 • ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รอบที่ 3 เพิ่มเติม (เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
  ดาวน์โหลด
  18 เม.ย. 67

รอบที่ 2 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ภาคปกติ รอบที่ 2

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ
        1. อ่าน "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" 
        2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
        3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก" ตรวจสอบสถานที่สอบ และเวลาที่สอบของตัวตนเอง
        4. เตรียมตัวตาม "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" ในข้อที่ 1ต่อไป โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์) 
     1. อ่าน "ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับปริญญาตรี "
     2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
     3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกเมนู "สถานที่สอบ" ตรวจสอบสถานที่สอบ และเวลาที่สอบของตัวตนเองอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ
        1. อ่าน "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
        2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
        3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก" ตรวจสอบสถานที่สอบ และเวลาที่สอบของตัวตนเอง
        4. เตรียมตัวตาม "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" ในข้อที่ 1ต่อไป โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (สัมภาษณ์) เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
     1. อ่าน "ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับปริญญาตรี เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต "
     2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
     3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกเมนู "สถานที่สอบ" ตรวจสอบสถานที่สอบ และเวลาที่สอบของตัวตนเองอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ (ข้อเขียน) 
     1. อ่าน "ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ระดับปริญญาตรี รอบที่ 2  "
     2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
     3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกเมนู "สถานที่สอบ" ตรวจสอบสถานที่สอบ และเวลาที่สอบของตัวตนเองอย่างเคร่งครัด

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา
     1. อ่าน "ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์"
     2. คลิกที่ปุ่ม "สมัครเข้าศึกษา" กรอกข้อมูลส่วนตัวให้เรียบร้อย
     3. พิมพ์ใบชำระเงินค่าสมัครเข้าศึกษา (ค่าสมัคร 100 บาท) นำใบไปชำระเงินได้ที่ เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา, Application Krungthai NEXT  (โดยใช้การสแกนใบชำระเงินของตนเองเท่านั้น) หรือ เคาน์เตอร์เซอร์วิสทุกสาขา
     4. หลังจากชำระเงินเรียบร้อยแล้ว 2 วันทำการ ให้เข้ามาตรวจคุณสมบัติผู้สมัคร โดยการคลิกที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" กรอกเลขประจำตัวประชาชนและวันเดือนปีเกิด เลือกใบสมัครของตนเองตามสาขาวิชาที่สมัครและเข้าสู่ระบบ  จากนั้นเลือกเมนู ตรวจสอบสถานะการสมัคร หากผ่านคุณสมบัติแล้วให้ดำเนินการตาม ปฏิทินการรับสมัครต่อไป

 

 • ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2
  ดาวน์โหลด
  22 มี.ค. 67
 • ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ภาคปกติ รอบที่ 2 ระดับปริญญาตรี
  ดาวน์โหลด
  15 มี.ค. 67
 • ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ระดับปริญญาตรี
  ดาวน์โหลด
  6 มี.ค. 67
 • ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 2 เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  ดาวน์โหลด
  5 มี.ค. 67
 • ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (สัมภาษณ์) ระดับปริญญาตรี เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  ดาวน์โหลด
  29 ก.พ. 67
 • ปฏิทินการรับสมัคร (เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
  ดาวน์โหลด
  3 ก.พ. 67
 • ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต)
  ดาวน์โหลด
  3 ก.พ. 67

รอบที่ 1 รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567

ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567
   ขณะนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2567 เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศให้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการดังต่อไปนี้

ขั้นตอนการตรวจสอบรายชื่อ
       
 1. อ่าน "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา"
        2. เข้าสู่ระบบที่เมนู "ค้นหาใบสมัคร" เลือกใบสมัครของตนเอง จากนั้นคลิก "เข้าสู่ระบบ"
        3. หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว เลือกเมนู "ผลการคัดเลือก" ตรวจสอบสถานที่สอบ และเวลาที่สอบของตัวตนเอง
        4. เตรียมตัวตาม "ประกาศ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา" ในข้อที่ 1ต่อไป โดยผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาทุกคนจะต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
 

 • ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1
  ดาวน์โหลด
  26 ม.ค. 67
 • ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์หรือปฏิบัติ) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1
  ดาวน์โหลด
  19 ม.ค. 67
 • ประกาศเรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  ดาวน์โหลด
  15 ม.ค. 67
 • ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือก(สัมภาษณ์) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  ดาวน์โหลด
  9 ม.ค. 67
 • ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 5) เรื่อง ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ เฉพาะหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต
  ดาวน์โหลด
  9 ม.ค. 67
 • ประกาศเรื่อง การสอบคัดเลือก (ข้อเขียน) ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1
  ดาวน์โหลด
  9 ม.ค. 67
 • ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 4)
  ดาวน์โหลด
  26 ธ.ค. 66
 • ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 3)
  ดาวน์โหลด
  28 พ.ย. 66
 • ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เพิ่มเติมฉบับที่ 2)
  ดาวน์โหลด
  21 พ.ย. 66
 • ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (เพิ่มเติม)
  ดาวน์โหลด
  21 พ.ย. 66
คณะครุศาสตร์
 1. การประถมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 2. การศึกษาปฐมวัย (ค.บ. 4 ปี)
 3. วิทยาศาสตร์ทั่วไป (ค.บ. 4 ปี)
 4. คณิตศาสตร์ (ค.บ. 4 ปี)
 5. ภาษาอังกฤษ (ค.บ. 4 ปี)
 6. ภาษาไทย (ค.บ. 4 ปี)
 7. สังคมศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 8. พลศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 9. เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 1. ดนตรีศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
 2. ศิลปศึกษา (ค.บ. 4 ปี)
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 1. ฟิสิกส์ (ค.บ. 4 ปี)
 2. เคมี (ค.บ. 4 ปี)
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
 1. ออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก (ค.อ.บ. 4 ปี)
 1. หลักสูตร (ต่อเนื่อง 2 ปี)
  เรียน 2 ปี
  เช่น
  1. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี)
 2. หลักสูตร 4 ปี (เทียบโอน)
  • สามารถยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) จำนวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิตได้
  • นำวิชาในระดับ ปวส. ที่มีเกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ 2 มาเทียบโอน
  เช่น
  1. บัญชี (เทียบโอน 4 ปี) เรียนจบ 2 ปี (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 6 ภาคเรียน
  2. การตลาด (เทียบโอน 4 ปี) เรียนจบ 2 ปี (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 6 ภาคเรียน
  3. การจัดการทรัพยากรมนุษย์ (เทียบโอน 4 ปี) เรียนจบ 2 ปี 1 ภาคเรียน (เรียนภาคฤดูร้อน) รวม 7 ภาคเรียน
  4. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
  5. เทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี)
  6. เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน (เทียบโอน 4 ปี)
  7. ออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี)
 3. หลักสูตร 4 ปี
  • สามารถยกเว้นรายวิชาศึกษาทั่วไป (GE) จำนวน 4 รายวิชา 12 หน่วยกิตได้
  • นำวิชาในระดับ ปวส. ที่มีเกรดไม่ต่ำกว่า C หรือ 2 มาเทียบโอน
หมายเหตุ
 • ภาคเรียนที่ 1 และ 2 ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 22 หน่วยกิต
 • ภาคฤดูร้อน ลงทะเบียนได้ไม่เกิน 12 หน่วยกิต