รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2566
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา


จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาโท หรือเทียบเท่าทางการบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่น และมีผลการสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 หรือที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ภาคการศึกษา

 • 65,000.00 ฿

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี
  • ผศ.ดร.ฐิตินันท์ ด้วงสุวรรณ
  • ผศ.ดร.ทินกร ชอัมพงษ์
  • ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน
  • ผศ.ดร.นันธวัช นุนารถ
  • ผศ.ดร.ปพนสรรค์ โพธิพิทักษ์
  • ผศ.ดร.สาธร ทรัพย์รวงทอง
  • ผศ.ดร.สายทิตย์ ยะฟู
  • ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม