รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2567
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะครุศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน แผน ข (แบบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)


จำนวนรับสมัคร

 • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ภาคการศึกษา

 • 27,000.00 ฿

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา
  มหาบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สามารถประกอบอาชีพต่าง ๆ ได้ดังนี้
  1 ผู้บริหารการศึกษา
  2 ผู้บริหารสถานศึกษาทุกระดับและทุกสังกัดทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเอกชน
  3 ผู้รับใบอนุญาตจัดตั้งสถานศึกษาเอกชน
  4 นักวิชาการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
  5 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษาทั้งของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเอกชน
  6 นักวิจัยการศึกษาในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  7 นักประเมินภายนอกตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
  8 ศึกษานิเทศก์ ในหน่วยงานทางการศึกษา ทั้งภาครัฐและเอกชน

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.บัณฑิตา อินสมบัติ
  • ผศ.ดร.พรรณราย เทียมทัน
  • ผศ.ดร.พรสิริ เอี่ยมแก้ว
  • ผศ.ดร.สุธาทิพย์ งามนิล
  • ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา
  • ผศ.นิเวศน์ คำรัตน์
  • รศ.ดร.เยาวเรศ ภักดีจิตร
  • รศ.ดร.วไลพร เมฆไตรรัตน์

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  0979199694