รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2567
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ แผน ก


จำนวนรับสมัคร

 • 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ภาคการศึกษา

 • 20,000.00 ฿

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ธิติยา ทองเกิน
  • ผศ.ดร.นวพร ประสมทอง
  • ผศ.ดร.วริศรา เหล่าบำรุง
  • ผศ.ดร.สุวชัช พิทักษ์ทิม
  • รศ.ดร.พัชราภา สิงห์ธนสาร
  • รศ.ดร.ลักษมี งามมีศรี
  • อ.เจนจิรา เงินจันทร์
  • อ.ดร.ลภัสวัฒน์ คล้ายแสง

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Facebook Add friend