รับสมัครนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567
ระดับบัณฑิตศึกษา

รับสมัครนักศึกษา 2567
บัณฑิตศึกษา
หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ แผน ข (แบบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู)


จำนวนรับสมัคร

 • 10 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาคณิตศาสตร์หรือการสอนคณิตศาสตร์หรือที่เกี่ยวข้องหรือที่สัมพันธ์กับสาขาวิชาคณิตศาสตร์โดยได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ภาคการศึกษา

 • 27,000.00 ฿

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. ครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ในทุกสถานศึกษา
  2. นักวิชาการทางด้านการศึกษา
  3. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐและเอกชน
  4. พนักงานในบริษัทของต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน
  5. ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ดร.นเรศ สวัสดิ์รักษา
  • ดร.ภัทริณี คงชู
  • ดร.รุ่งรัตติกาล ม่วงไหม
  • ผศ.ชม ปานตา
  • ผศ.ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์
  • ผศ.ดร.ศศิโสพิต บัวดา
  • ผศ.ดร.สมบูรณ์ นิยม
  • ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย
  • ผศ.ดร.อาวีพร ปานทอง
  • ผศ.วันชัย ตาปัญโญ

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Facebook 0850546494