หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เทียบโอน)


จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ป.ตรี หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ภาคการศึกษา

 • 9,100.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 12 หน่วยกิต)
 • 10,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 13 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • ไม่มีการสอบคัดเลือก

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ได้ออกแบบให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาเป็นผู้ที่มีทักษะความรู้ความสามารถในทางการสื่อสาร การใช้ภาษา และวรรณกรรม โดยสามารถประกอบอาชีพใน 5 ลักษณะ ดังนี้
  1. ประกอบอาชีพในแวดวงราชการ ได้แก่ เลขานุการ ฝ่ายธุรการ ประชาสัมพันธ์
  ฝ่ายข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูล
  2. ประกอบอาชีพในแวดวงธุรกิจ ได้แก่ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายประสานงาน พนักงานผู้ให้บริการข้อมูล
  3. ประกอบอาชีพในแวดวงสื่อสารมวลชนและสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น ผู้ประกาศข่าว ผู้สื่อข่าว
  นักจัดรายการวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์นักพิสูจน์อักษรคนเขียนบทละคร/ภาพยนตร์นักโฆษณา นักสื่อสารมวลชน
  4. ประกอบอาชีพในแวดวงสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น กองบรรณาธิการ พิสูจน์อักษร นักเขียน นักเขียนคอลัมน์ นักเขียนสารคดี
  5. ประกอบอาชีพในแวดวงการศึกษา เช่น นักวิชาการ อาจารย์ ครู ครูสอนพิเศษ

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.สุกัญญา คงสูน
  • อ.ชัชนีย์ วินิจชัยนันท์
  • ผศ.ชูชาติ คุ้มขำ
  • ผศ.อนัญญา วารีสอาด
  • ผศ.ปัทมา ดำประสิทธิ์

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Add friend