หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2566 01:22:29

หมายเหตุ * หมายถึง อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล


ที่ คณะ/สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
ลงทะเบียนไม่เกิน 12 หน่วยกิต ลงทะเบียน 13 หน่วยกิตขึ้นไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 9,100 10,600
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เทียบโอน) 9,100 10,600
3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 9,100 10,600
4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 9,100 10,600
5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 9,100 10,600
คณะวิทยาการจัดการ
6 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 9,100 10,600
7 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี 9,100 10,600
8 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี (เทียบโอน 4 ปี) 9,100 10,600
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
9 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) 9,800 11,300
10 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง (ต่อเนื่อง 2 ปี) 9,800 11,300
11 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 9,800 11,300
12 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม (เทียบโอน 4 ปี) 9,800 11,300
13 หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาอิเล็กทรอนิกส์และหุ่นยนต์ 9,800 11,300
14 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 10,800 12,300
15 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร (เทียบโอน 4 ปี) 10,800 12,300
16 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 10,800 12,300
17 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 10,800 12,300