หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
หน้าแรก สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2567 17:26:22

หมายเหตุ * หมายถึง อยู่ระหว่างปรับปรุงข้อมูล


ที่ คณะ/สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
ลงทะเบียนไม่เกิน 12 หน่วยกิต ลงทะเบียน 13 หน่วยกิตขึ้นไป
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 9,100 10,600
2 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย (เทียบโอน) 9,100 10,600
3 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 9,100 10,600
4 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 9,100 10,600
5 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 9,100 10,600
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ * *
7 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง (ต่อเนื่อง 2 ปี) 9,800 11,300
8 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) 9,800 11,300
9 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 10,800 12,300
10 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า * *
11 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 10,800 12,300
12 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี) * *
13 อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม แขนงวิชาไฟฟ้าอุตสาหกรรม 9,800 11,300