หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาบัญชี


จำนวนรับสมัคร

 • 30 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ภาคการศึกษา

 • 9,100.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 12 หน่วยกิต)
 • 10,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 13 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • ไม่มีการสอบคัดเลือก

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. นักบัญชีต้นทุน
  2. ผู้เชี่ยวชาญภาษี
  3. การจัดทำบัญชี วางแผนบัญชี
  4. นักวิชาการบัญชีและการเงิน
  5. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษี
  6. พนักงานตรวจเงินแผ่นดิน
  7. นักวิเคราะห์ด้านการเงิน หลักทรัพย์และการลงทุน
  8. พนักงานธนาคารหรือพนักงานสถาบันการเงินต่าง ๆ

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.วริศรา เหล่าบำรุง
  • ผศ.มยุรี บุญโต
  • ผศ.ปราณี เนรมิตร
  • ผศ.เพชรอำไพ สุขารมณ์
  • ผศ.ดร.ศศิประภา สมัครเขตการพล

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม