ระบบคำร้องออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

กง.01 - คำร้องขอถอนค่าประกันของเสียหาย


ใช้สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาหรือพ้นสถานภาพนักศึกษาและมิได้ทำสิ่งของมหาวิทยาลัยเสียหาย
กรณีรับเงินค่าประกันของเสียหายด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ
  1. กรอกคำร้องออนไลน์ กง.01 โดยเลือกความประสงค์รับเงินค่าประกันของเสียหาย แบบ รับเอง หรือ มอบฉันทะ
  2. ตรวจสอบความถูกต้อง
  3. พิมพ์จะได้ ใบคำร้อง
  4. ลงลายมือชื่อในเอกสารทั้งสองให้ครบถ้วน
  5. แนบสำเนาใบคุณวุฒิที่ได้รับไปแล้ว พร้อมฉบับจริง มาพร้อมกับใบคำร้อง
  6. กรณีมอบฉันทะ ให้กรอกเอกสารการมอบฉันทะพร้อมเอกสารผู้มอบฉันทะแนบมาด้วย
  7. ยื่นคำร้องที่กลุ่มงานคลัง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 14 ชั้น 1

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


ติดต่อเรา

  อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

  097-924-5217


About this site

APR

Powered by
Wisarut Phattanaphong
The Office of Academic Promotion and Registration (APR)


2018 NSRU, All Rights Reserved.