ระบบคำร้องออนไลน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
Nakhon Sawan Rajabhat University.

นว.16 - คำร้องขอใบรับรอง


ใช้สำหรับขอเอกสารใบรับรองนักศึกษา, ใบรับรองเรียนครบโครงสร้าง, ใบรับรอง 90 วัน, ใบรับรอง ค.บ. 5 ปี, ใบรับรองหน่วยกิต, ใบรับรองค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร ฯลฯ

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

The Office of Academic Promotion and Registration


มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
398 หมู่ 9 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000


ติดต่อเรา

  อาคารสำนักงานผู้อำนวยการ (อาคาร 14) ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

  regis@nsru.ac.th

  056-219100 ต่อ 1200, 1204, 1206 หรือ 1208

  097-924-5217


About this site

APR

Powered by
Wisarut Phattanaphong
The Office of Academic Promotion and Registration (APR)


2018 NSRU, All Rights Reserved.