หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

 • 24 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1 บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ เช่น นักวิชาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, นักการทูตปฏิบัติการและนักวิเทศสัมพันธ์ กระทรวงการต่างประเทศ, นักวิชาการวัฒนธรรม, ภัณฑารักษ์และนักจดหมายเหตุ กระทรวงวัฒนธรรม เป็นต้น
  2 บุคลากรด้านการท่องเที่ยวในหน่วยการของรัฐ เช่น พัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัทท่องเที่ยว, มัคคุเทศก์ เป็นต้น


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ณัฏฐิรา กาญจนศิลป์
  • ผศ.ทัศนีพร วิศาลสุวรรณกร
  • ผศ.ธีรพร พรหมมาศ
  • ผศ.พิมพ์อุมา ธัญธนกุล
  • ผศ.วิลุบล กองกลิ่น

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Facebook 056-219100 ต่อ 2207/ 089-2119466/ 087-2059818 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 135 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า84
         2.1 หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาแกน24
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน60
              - กลุ่มวิชาประสบการณ์วิชาชีพ6
              - หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านบังคับ30
              - หมวดวิชาเฉพาะด้าน กลุ่มวิชาเฉพาะด้านเลือก (สำหรับวิชาเอก-โท)24
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม135

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0010408  (6201031)การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0020205  (6201013)ศิลปะการแสดงกับชีวิต3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030301  (6201023)มนุษย์กับสังคม3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2471103  (6300060)ประวัติศาสตร์ไทยก่อนสมัยใหม่3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2471201  (6300055)อารยธรรมโลก3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2472302  (6300061)ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออก3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313726  (6300059)คอมพิวเตอร์เพื่องานประวัติศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0020204  (6201012)ชีวิตกับดนตรี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080104  (6201007)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2472101  (6300056)ประวัติศาสตร์ไทยสมัยใหม่3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2472201  (6300058)เหตุการณ์โลกปัจจุบัน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2472304  (6300062)ประวัติศาสตร์เอเชียใต้3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2472402  (6300064)ประวัติศาสตร์ยุโรปคริสต์ศตวรรษที่ 16-18 3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0060303  (6201030)ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2312701  (6300053)ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2471101  (6300001)อารยธรรมไทย3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2472403  (6300065)ประวัติศาสตร์ยุโรปตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 19 ถึงปัจจุบัน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2472702  (6300067)ปรัชญาประวัติศาสตร์และระเบียบวิธีการทางประวัติศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0040406  (6201034)การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050403  (6201037)การคิดเชิงระบบ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2311111  (6300032)การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)โท (บังคับ)
  2313701  (6300054)ภาษาอังกฤษสำหรับมนุษยศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2472109  (6300057)ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2473102  (6300011)ภูมิศาสตร์ประเทศไทย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  2213704  (6300052)ทักษะภาษาเพื่อพัฒนาอาชีพ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2311113  (6300033)การอ่านสื่อภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)โท (บังคับ)
  2311114  (6300034)การเขียนอนุเฉทภาษาอังกฤษ3 (2-2-5)โท (บังคับ)
  2473304  (6300024)ประวัติศาสตร์ลาว3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2473305  (6300025)ประวัติศาสตร์ตะวันออกกลาง3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2473701  (6300068)ประวัติศาสตร์นิพนธ์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  2312211  (6300036)การแปล 13 (2-2-5)โท (บังคับ)
  2472102  (6300003)ประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองไทย3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2472303  (6300021)จีนสมัยใหม่3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2472701  (6300030)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับโบราณวัตถุสถาน แหล่งประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมในประเทศไทย 3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2473301  (6300063)ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  2312601  (6300038)ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยว 13 (3-0-6)โท (บังคับ)
  2473202  (6300015)ประวัติศาสตร์อาหารและเครื่องดื่ม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2474501  (6300066)สหรัฐอเมริกากับการเมืองโลก3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2474801  (6300048)การเตรียมฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2474901  (6300069)สัมมนาประวัติศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  2474802  (6300049)การฝึกประสบการณ์ด้านประวัติศาสตร์5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา9,600.00 ฿
  รวมทั้งหมด14,700.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง