หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา


จำนวนรับสมัคร

 • 51 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบข้อเขียน
 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  - ครู อาจารย์ สอนวิชาดนตรีในสถานศึกษาทุกสังกัด
  - เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัญและเอกชน
  - ธุรกิจส่วนตัวด้านการศึกษา
  - ทำงานในหน่วยงานราชการ เช่น ทหารบก ทหารเรือ ทหารอากาศ ตำรวจ ในหน่วยดุริยางค์ และหน่วยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการดนตรี เช่น ศิลปิน นักดนตรีกรมประชาสัมพันธ์
  - ผู้ประกอบการอาชีพอิสระทางด้านธุรกิจดนตรี


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ชัชชญา กัญจา
  • ผศ.ว่าที่ ร.ต.ดร.พิเศษ ภัทรพงษ์
  • รศ.ดร.ภิญโญ ภู่เทศ
  • รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง
  • อ.วรวิทย์ เถื่อนสุข

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 143 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า107
         2.1 กลุ่มวิชาชีพครู46
               2.1.1 กลุ่มวิชาชีพครู31
               2.1.2 การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา15
         2.2 กลุ่มวิชาเอก61
               2.2.1 วิชาเอกบังคับ40
               2.2.2 วิชาเอกเลือกจำแนกตามประเภทดนตรี (ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มเดียว)9
               2.2.3 วิชาเอกเลือกจำแนกตามวิชาทักษะเครื่องมือเอก (ให้เลือกเรียนเพียงกลุ่มเดียว ผู้ที่เลือก ก.ดนตรีไทย ให้เลือกเรียนกลุ่ม 01-06 ผู้ที่เลือก ข.ดนตรีโยธวาทิต หรือ ค.ดนตรีสมัยนิยม ให้เลือกเรียนกลุ่ม 07-13)12
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม143

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0020205  (6201013)ศิลปะการแสดงกับชีวิต3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  1001703  (6200050)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับครู3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1161501  (6200152)คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณ และจิตวิญญาณความเป็นครู3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  2161211  (6200222)ทักษะเครื่องดีดไทย 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161213  (6200224)ทักษะเครื่องสีไทย 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161215  (6200226)ทักษะเครื่องตีไทย 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161217  (6200228)ทักษะเครื่องเป่าไทย 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161219  (6200230)ทักษะขับร้องเพลงไทย 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161221  (6200232)ทักษะขิมไทย 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161421  (6200235)ทักษะกีตาร์ 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161423  (6200237)ทักษะคีย์บอร์ด 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161425  (6200239)ทักษะเครื่องสายสากล 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161427  (6200241)ทักษะเครื่องกระทบ 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161429  (6200243)ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161431  (6200245)ทักษะเครื่องลมไม้ 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161433  (6200247)ทักษะขับร้องสากล 13 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161601  (6200249)สุนทรียศาสตร์สำหรับครูดนตรีศึกษา3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2161703  (6200250)ภาษาอังกฤษสำหรับครูดนตรี3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0030301  (6201023)มนุษย์กับสังคม3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030401  (6201032)ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  1001802  (6200051)การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 11 (90)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1111102  (6200060)ปรัชญาการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษา3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  1151107  (6200151)จิตวิทยาสำหรับครู3 (2-2-5)วิชาชีพครู/วิทยาการจัดการ (บังคับ)
  2161106  (6200221)ประวัติดนตรีไทยและดนตรีตะวันตก3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2161212  (6200223)ทักษะเครื่องดีดไทย 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161214  (6200225)ทักษะเครื่องสีไทย 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161216  (6200227)ทักษะเครื่องตีไทย 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161218  (6200229)ทักษะเครื่องเป่าไทย 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161220  (6200231)ทักษะขับร้องเพลงไทย 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161222  (6200233)ทักษะขิมไทย 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161301  (6200234)ทฤษฎีดนตรีสากล 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2161422  (6200236)ทักษะกีตาร์ 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161424  (6200238)ทักษะคีย์บอร์ด 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161426  (6200240)ทักษะเครื่องสายสากล 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161428  (6200242)ทักษะเครื่องกระทบ 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161430  (6200244)ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161432  (6200246)ทักษะเครื่องลมไม้ 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2161434  (6200248)ทักษะขับร้องสากล 23 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 2 เทอม 1
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  1122203  (6200068)การพัฒนาหลักสูตร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1142402  (6200147)การวัดและประเมินผลการเรียนรู้3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162101  (6200251)ทฤษฎีดนตรีไทย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162213  (6200254)ทักษะเครื่องสีไทย 33 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162215  (6200256)ทักษะเครื่องตีไทย 33 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162235  (6200265)เพลงระบำ รำ ฟ้อน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162302  (6200266)ทฤษฎีดนตรีสากล 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162421  (6200268)ทักษะกีตาร์ 33 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162423  (6200270)ทักษะคีย์บอร์ด 33 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162425  (6200272)ทักษะเครื่องสายสากล 33 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162429  (6200276)ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 33 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162441  (6200282)การปฏิบัติรวมวงดนตรี3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0020204  (6201012)ชีวิตกับดนตรี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  1002703  (6200052)ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  1002803  (6200054)การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 21 (90)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1122204  (6200069)วิทยาการจัดการเรียนรู้3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162212  (6200253)ทักษะเครื่องดีดไทย 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162214  (6200255)ทักษะเครื่องสีไทย 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162216  (6200257)ทักษะเครื่องตีไทย 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162218  (6200259)ทักษะเครื่องเป่าไทย 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162220  (6200261)ทักษะขับร้องเพลงไทย 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162222  (6200263)ทักษะขิมไทย 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162422  (6200269)ทักษะกีตาร์ 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162424  (6200271)ทักษะคีย์บอร์ด 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162426  (6200273)ทักษะเครื่องสายสากล 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162428  (6200275)ทักษะเครื่องกระทบ 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162430  (6200277)ทักษะเครื่องลมทองเหลือง 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162432  (6200279)ทักษะเครื่องลมไม้ 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162434  (6200281)ทักษะขับร้องสากล 43 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2162452  (6200283)การขับร้องเดี่ยวและขับร้องประสานเสียง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2162701  (6200284)นวัตกรรมและเทคโนโลยีดนตรี3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163234  (6200287)การปฏิบัติเครื่องดนตรีไทยเสริม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163311  (6200291)การประพันธ์เพลง3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163351  (6200293)หลักการวงโยธวาทิต3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 3 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  0080106  (6201009)พลังภาษาไทยกับการสื่อสารเชิงสุนทรียภาพ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  1133304  (6200134)นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารการศึกษาและการเรียนรู้3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163105  (6200285)การวิเคราะห์และประพันธ์เพลงไทย3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163333  (6200292)การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงดนตรี3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163352  (6200294)การเรียบเรียงเสียงประสานสำหรับวงโยธวาทิต3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2163451  (6200296)การปฏิบัติเครื่องดนตรีเสริม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163602  (6200301)การจัดการเรียนรู้และจิตวิทยาดนตรี2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163603  (6200302)การซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา2 (1-2-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163604  (6200303)การจัดการวงดนตรีสำหรับครูดนตรีศึกษา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050309  (6201028)เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0070407  (6201040)สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  1003804  (6200056)การฝึกปฏิบัติวิชาชีพระหว่างเรียน 31 (90)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1143403  (6200150)การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163901  (6200307)การวิจัยทางดนตรีศึกษา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2163902  (6200308)การนำเสนอผลงานทางดนตรี3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  1004805  (6200057)การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 16 (540)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  ปี 4 เทอม 2
  1004806  (6200058)การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา 26 (540)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  1004901  (6200059)ครุนิพนธ์1 (45)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา9,600.00 ฿
  รวมทั้งหมด14,700.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง