หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม


จำนวนรับสมัคร

 • 51 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. นักพัฒนาสังคมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น กรมการพัฒนาชุมชน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน องค์กรภาคประชาชน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ มูลนิธิกระจกเงา และกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นต้น
  2. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรเอกชน
  3. นักวิจัยในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เช่น สถาบันวิจัยทางสังคม รวมถึงสถาบันวิจัยในสถานบันการศึกษาต่าง ๆ บริษัท องค์กรภาคประชาชน
  4. ครูผู้สอนในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
  5. ประกอบอาชีพอิสระ


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.วรภพ วงค์รอด
  • ผศ.ดร.สาวิตรี สอาดเทียน
  • ผศ.ดร.หทัยชนก คะตะสมบูรณ์
  • รศ.ดร.อุทัยวรรณ ภู่เทศ
  • อ.ดนธินี ฟองคำ

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Facebook 056-219-100 ต่อ 2210 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 126 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า90
         2.1 วิชาแกน30
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน54
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ39
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก15
         2.3 วิชาประสบการณ์วิชาชีพ6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม126

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0010304  (6201020)การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0010408  (6201031)การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050402  (6201036)การคิดและการแก้ปัญหา3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0060303  (6201030)ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2431101  (6300518)หลักสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2431401  (6300519)แนวคิด ทฤษฎีการพัฒนาสังคม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2431402  (6300520)สังคม เศรษฐกิจ และการเมืองกับการพัฒนาสังคม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0030204  (6201015)ชีวิตกับภาพถ่าย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040406  (6201034)การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080102  (6201005)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2431403  (6300521)ระบบราชการไทยกับการพัฒนาสังคม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2431404  (6300527)เทคนิคนักปฏิบัติการพัฒนาสังคม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2431405  (6300528)การศึกษาและการวิเคราะห์สังคม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0050209  (6201019)สันติปัญญาศึกษา3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080104  (6201007)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2312701  (6300053)ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2432407  (6300529)การวางแผนและจัดทำโครงการพัฒนาสังคม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2433424  (6300549)การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมกับอัตลักษณ์ทางสังคม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 2 เทอม 2
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2432408  (6300522)นวัตกรรมทางสังคมเพื่อการพัฒนา3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2432409  (6300530)การพัฒนาชนบทและเมือง3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2432701  (6300531)การฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาสังคม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2432702  (6300532)นโยบายสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2433425  (6300550)การจัดการตนเองของชุมชนและสังคม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 3 เทอม 1
  2313702  (6300523)ภาษาอังกฤษสำหรับสังคมศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2433411  (6300533)ปัญหาสังคมกับการพัฒนาสังคม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2433426  (6300551)การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และชุมชน3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2433703  (6300535)ยุทธศาสตร์เชิงบูรณาการเพื่อการพัฒนาสังคม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2433901  (6300524)ระเบียบวิธีการวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  2433412  (6300534)การปกครองท้องถิ่นกับการพัฒนาสังคม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2433427  (6300552)การพัฒนาความคิดเชิงระบบ3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2433704  (6300525)สารสนเทศเพื่อการพัฒนาสังคม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2433705  (6300536)จิตสาธารณะเพื่อการพัฒนาสังคม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2433902  (6300537)การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  2433428  (6300553)การบริหารการพัฒนาสังคม3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  2434413  (6300526)คุณธรรมจริยธรรมในงานพัฒนาสังคม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2434706  (6300558)ธุรกิจเพื่อสังคมและผู้ประกอบการทางสังคม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  2434801  (6300554)เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาสังคม1 (1-0-2)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2434803  (6300556)เตรียมสหกิจศึกษา0 (30 ชั่วโมง)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2434903  (6300538)สัมมนาประเด็นการพัฒนาสังคม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  2434802  (6300555)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านการพัฒนาสังคม5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  2434804  (6300557)สหกิจศึกษา6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา9,600.00 ฿
  รวมทั้งหมด14,700.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง