หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน


:: จุดเด่น/สโลแกน ::

หลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนเพื่อสร้างนวัตกรรมและสื่อมัลติมีเดียสมัยใหม่ ประยุกต์เทคโนโลยีทางด้าน CG & Animation ร่วมกับแสง สี เสียง มาสร้างภาพ สร้างเรื่องในงานด้านต่างๆ

จำนวนรับสมัคร

 • 2 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1) นักแอนิเมชัน 2D หรือ 3D
  2) ผู้ออกแบบและพัฒนาเกม
  3) นักออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันมัลติมีเดียบนอุปกรณ์พกพา มือถือและแท็บเล็ต
  4) นักออกแบบงานมัลติมีเดียเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
  5) อาชีพอิสระด้านมัลติมีเดียเพื่องานโฆษณาประชาสัมพันธ์
  6) นักออกแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน
  7) เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานมัลติมีเดีย
  8) นักวิชาการเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  9) นักออกแบบและพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  10) วิทยากรและที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
  11) ครูหรืออาจารย์ทางด้านคอมพิวเตอร์และมัลติมีเดีย
  12) ศิลปินภาพดิจิทัล
  13) นักสร้างเทคนิคพิเศษบนงานภาพยนตร์
  14) นักออกแบบกราฟิกโฆษณา
  15) นักเฃียนบทละคร บทภาพยนตร์ บทโฆษณา


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ดร.สมพร พูลพงษ์
  • ผศ.ธนพัฒน์ วัฒนชัยธรรม
  • ผศ.วัฒนาพร วัฒนชัยธรรม
  • อ.วิฑูร สนธิปักษ์
  • อ.เอกวิทย์ สิทธิวะ

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 056-219100 ต่อ 1134 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 134 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า98
         2.1 วิชาแกน15
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน83
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ59
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก18
              - วิชาประสบการณ์วิชาชีพ6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม134

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0010408  (6201031)การพัฒนาทักษะการดำเนินชีวิตด้วยกีฬาอิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4311161  (6300644)การเขียนสำหรับการสื่อสารในงานมัลติมีเดีย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311162  (6300648)องค์ประกอบศิลป์สำหรับงานมัลติมีเดีย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311163  (6300649)การวาดเส้นพื้นฐานสำหรับงานมัลติมีเดีย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311362  (6300646)หลักการเขียนโปรแกรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311761  (6300661)เทคโนโลยีการถ่ายภาพดิจิทัลสำหรับงานมัลติมีเดีย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0070407  (6201040)สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080105  (6201008)ภาษาไทยเพื่ออาชีพ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2312714  (6300640)ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารและการนำเสนอทางธุรกิจ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311164  (6300645)การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจดิจิทัล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311762  (6300658)การผลิตวิดีโอดิจิทัล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4311763  (6300651)คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 2 มิติ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312467  (6300650)การเขียนบท ออกแบบตัวละคร และสร้างสตอรี่บอร์ด3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0020205  (6201013)ศิลปะการแสดงกับชีวิต3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  2312715  (6300641)ภาษาอังกฤษสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312461  (6300660)การปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และคอมพิวเตอร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312762  (6300659)วิชวลเอฟเฟกต์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312764  (6300654)การสร้างโมเดล 3 มิติ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312771  (6300684)เครื่องมือเชิงสร้างสรรค์สำหรับสื่อดิจิทัล3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 2 เทอม 2
  0040207  (6201018)สื่อบันเทิงเชิงพินิจ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080102  (6201005)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4312163  (6300643)กฎหมายและจริยธรรมด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดีย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312761  (6300668)มัลติมีเดียและเทคโนโลยีเว็บ3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4312765  (6300655)คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312772  (6300653)ดนตรีและเสียงประกอบสำหรับงานมัลติมีเดีย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313362  (6300647)การเขียนโปรแกรมมัลติมีเดีย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0030310  (6201026)การรู้เท่าทันสื่อ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050309  (6201028)เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4312768  (6300652)เทคโนโลยีความเป็นจริงผสม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312769  (6300682)การผลิตงานมัลติมีเดียสำหรับการโฆษณาและประชาสัมพันธ์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4313761  (6300657)การออกแบบและผลิตเกม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4313773  (6300656)คอมพิวเตอร์แอนิเมชัน 3 มิติขั้นสูง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  4293602  (6300642)คณิตศาสตร์และสถิติสำหรับเทคโนโลยีมัลติมีเดีย3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4312770  (6300683)การผลิตงานมัลติมีเดียสำหรับการเรียนการสอน3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4313774  (6300674)วัสดุพื้นผิว การจัดแสงและเรนเดอร์สำหรับงานแอนิเมชัน 3 มิติ3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4313961  (6300662)สัมมนาวิชาชีพด้านเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4314961  (6300663)โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  4313962  (6300669)หัวข้อพิเศษเกี่ยวกับเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4314861  (6300685)เตรียมสหกิจศึกษาและฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4314962  (6300664)โครงงานเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 23 (0-6-3)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  4314862  (6300686)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4314864  (6300687)สหกิจศึกษา6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา10,300.00 ฿
  รวมทั้งหมด15,400.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง