หลักสูตรที่เปิดสอน
เลือก สาขาวิชา คณะ
เลือก สาขาวิชา/คณะ
สถิตินักศึกษาจากโรงเรียน ลงทะเบียนตารางเวลาเข้าแนะแนวสำหรับสถานศึกษา ทุนการศึกษา ทุนวิทยาศาสตร์ จำนวนรับ ค่าบำรุงการศึกษา สำหรับการประชาสัมพันธ์ สมัครเข้าศึกษา ค้นหาใบสมัคร
ตรวจสอบคุณสมบัติ
ประกาศรายชื่อ
รายงานตัวเข้าศึกษา
ค่าบำรุงการศึกษา

ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2567 23:08:18


ที่ คณะ/สาขาวิชา ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย
ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป
คณะครุศาสตร์
1 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา 8,200 9,600
2 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย 8,200 9,600
3 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8,900 10,300
4 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 8,200 9,600
5 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา 8,200 9,600
6 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 8,200 9,600
7 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,200 9,600
8 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 8,900 10,300
9 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา 8,200 9,600
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
10 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา 8,200 9,600
11 หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต 8,200 9,600
12 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์ 8,200 9,600
13 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนาสังคม 8,200 9,600
14 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย 8,200 9,600
15 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 8,200 9,600
16 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจ (หลักสูตรนานาชาติ) 22,200 23,600
17 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 8,900 10,300
18 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการปกครองท้องถิ่น 8,200 9,600
19 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 8,200 9,600
20 หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต แขนงวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 8,200 9,600
21 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการดนตรีและศิลปะการแสดง 8,200 9,600
22 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา 8,200 9,600
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
23 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการฟื้นฟูและการจัดการสุขภาพผู้สูงอายุ 8,900 10,300
24 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ 8,900 10,300
25 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 8,200 9,600
26 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 8,900 10,300
27 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 8,900 10,300
28 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 8,900 10,300
29 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน 8,900 10,300
30 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 8,900 10,300
31 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ (เทียบโอน 4 ปี) 8,900 10,300
32 หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ 8,900 10,300
33 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 8,900 10,300
34 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและส่งเสริมสุขภาพ 8,900 10,300
35 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 8,900 10,300
36 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 8,900 10,300
37 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8,900 10,300
คณะวิทยาการจัดการ
38 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ 8,200 9,600
39 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
40 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด 8,200 9,600
41 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
42 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ 8,200 9,600
43 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 8,200 9,600
44 หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
45 หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต 8,200 9,600
46 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต 8,200 9,600
47 หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
48 หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต 20,000 20,000
คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
49 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม 9,900 11,300
50 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการโลจิสติกส์เพื่อสิ่งแวดล้อม (เทียบโอน 4 ปี) 9,900 11,300
51 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการงานวิศวกรรม แขนงวิชาวิศวกรรมการจัดการอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม 9,900 11,300
52 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ 8,200 9,600
53 หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ (เทียบโอน 4 ปี) 8,200 9,600
54 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช 8,900 10,300
55 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช (เทียบโอน 4 ปี) 8,900 10,300
56 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ 8,900 10,300
57 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (เทียบโอน 4 ปี) 8,900 10,300
58 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 8,900 10,300
59 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนงวิชาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (เทียบโอน 4 ปี) 8,900 10,300
60 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีการจัดการระบบราง (ต่อเนื่อง 2 ปี) 8,900 10,300
61 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม แขนงวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง 2 ปี) 8,900 10,300
62 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล 9,900 11,300
63 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เทียบโอน 4 ปี) 9,900 11,300
64 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน 9,900 11,300
65 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (เทียบโอน 4 ปี) 9,900 11,300
66 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า 9,900 11,300
67 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน แขนงวิชาเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า (เทียบโอน 4 ปี) 9,900 11,300
68 วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าอุตสหกรรม 9,900 11,300
69 หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์และกราฟิก 8,200 9,600
70 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร 8,900 10,300