หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาการจัดการ

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยวและบริการ


จำนวนรับสมัคร

 • 29 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. มัคคุเทศก์
  2. ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ
  3. ครู / อาจารย์ผู้สอนการท่องเที่ยวและการโรงแรมในสถาบันอาชีวศึกษา
  4. พนักงานวางแผนนำเที่ยว
  5. ที่ปรึกษาการท่องเที่ยว
  6. พนักงานสำรองตั๋วเครื่องบิน
  7. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า
  8. พนักงานจองห้องพัก
  9. พนักงานผสมเครื่องดื่ม
  10. พนักงานต้อนรับบนสายการบิน
  11. พนักงานบนเรือสำราญ
  12. พนักงานต้อนรับบนเรือยอร์ชนำเที่ยว
  13. พนักงานประสานงานท่องเที่ยว
  14. เจ้าหน้าที่พัฒนาและวางแผนการท่องเที่ยวในหน่วยงานภาครัฐ เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
  15. ตำรวจท่องเที่ยว
  16.พนักงานครัวในโรงแรม (Chef)


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.พงษ์ทอง เฮครอฟท์
  • ผศ.ลาวรรณ เหมพิจิตร
  • อ.กฤษฏิ์ติณณ์ พันธุ์ไพโรจน์
  • อ.เจนจิรา เงินจันทร์
  • อ.ปรัศนีย์ นัยนานนท์
  • อาจารย์ธนิดา จอมยิ้ม

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 141 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า105
         2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ24
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน81
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ45
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก กลุ่มวิชาความชำนาญและความสนใจเฉพาะ15
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศเพื่องานอาชีพ15
              - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม141

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0030310  (6201026)การรู้เท่าทันสื่อ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040409  (6201035)เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3401102  (6301344)การพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3401202  (6301517)อาหารไทยและอาหารนานาชาติ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3411101  (6300041)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการท่องเที่ยว3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3421101  (6300047)ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการโรงแรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0040203  (6201016)การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040406  (6201034)การสร้างเสริมสุขภาพและสุขภาวะทางเพศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080104  (6201007)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3402101  (6301501)จิตวิทยาบริการ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3411501  (6300042)งานมัคคุเทศก์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3411602  (6301505)การพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3421303  (6301512)การจัดการฝ่ายห้องพัก3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0010312  (6201022)ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0020204  (6201012)ชีวิตกับดนตรี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3402201  (6301502)เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3402801  (6301524)ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3412204  (6301506)การจัดการอุตสาหกรรมบริการ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3422502  (6301513)การดำเนินงานและการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3422601  (6301514)การจัดการโรงแรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0070407  (6201040)สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080102  (6201005)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  3402802  (6301525)ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3402901  (6301503)จรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3412302  (6301511)การตลาดท่องเที่ยวและบริการ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3412403  (6300043)การจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3412404  (6301507)การวางแผนและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  3402803  (6301526)ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ 33 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3403303  (6301504)การจัดการทรัพยากรมนุษย์สำหรับการท่องเที่ยวและบริการ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3413101  (6301520)มรดกไทยเพื่อการท่องเที่ยว3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3413104  (6300044)การจัดการธุรกิจนำเที่ยวและตัวแทนการเดินทางท่องเที่ยว3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3413501  (6300046)การวางแผนและการจัดนำเที่ยว3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3423102  (6301515)การดำเนินงานและการจัดการครัวและภัตตาคาร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  3402804  (6301527)ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ 43 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3404301  (6301518)การจัดการธุรกิจการบิน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3413102  (6301521)ไทยศึกษาเพื่อการท่องเที่ยว3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3413201  (6300045)พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและการสื่อสารข้ามวัฒนธรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3423201  (6301516)การดำเนินงานและบริการจัดเลี้ยง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  3402805  (6301528)ภาษาอังกฤษสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ 53 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3404803  (6301534)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ1 (1-0-2)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  3414203  (6301508)โลจิสติกส์สำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3414303  (6301509)การสำรวจและวิจัยสำหรับการท่องเที่ยวและบริการ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  3414702  (6301510)สัมมนาการท่องเที่ยวและบริการ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  3404804  (6301535)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการท่องเที่ยวและบริการ5 (450)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  3404813  (6301536)สหกิจศึกษา6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา9,600.00 ฿
  รวมทั้งหมด14,700.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง