หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์


:: จุดเด่น/สโลแกน ::

เน้นการเรียนรู้แบบลงมือปฏิบัติจริง รวมถึงการลงพื้นที่เพื่อบริการวิชาการในชุมชน มีการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางคหกรรมศาสตร์ และฝึกสหกิจศึกษา

จำนวนรับสมัคร

 • 9 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,200.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 9,600.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1. ผู้ประกอบธุรกิจด้านคหกรรมศาสตร์
  2. นักวิจัยทางคหกรรมศาสตร์
  3. พนักงานโรงแรม (เชฟ/ผู้ช่วยเชฟ/แม่บ้าน)
  4. นักโภชนาการ
  5. เจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการคหกรรมศาสตร์
  6. ฝ่ายตรวจสอบและควบคุมคุณภาพอาหารในโรงงานอุตสาหกรรม
  7. สหวิทยาการ


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.พิมพ์กัลยา ฤทธิ์เพ็ญ
  • ผศ.สิรภัทร สิริบรรสพ
  • อ.นารีรัตน์ บุญลักษณ์
  • อ.รังสิตา จันทร์หอม
  • อาจารย์ทศพร โพธิ์เนียม

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 0988553235 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า96
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน96
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก36
              - วิชาเฉพาะบังคับ27
              - วิชาประสบการณ์วิชาชีพ6
              - วิชาพื้นฐานวิชาชีพ27
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม132

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0030201  (6201014)ศิลปะและวัฒนธรรมร่วมสมัย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030401  (6201032)ศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040203  (6201016)การพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ดี3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0060303  (6201030)ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4601101  (6301002)หลักการและทฤษฎีทางคหกรรมศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4611101  (6301011)อาหารและโภชนาการ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4651101  (6301018)การจัดดอกไม้และร้อยมาลัย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0070407  (6201040)สื่อดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิตสมัยใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4601102  (6301003)คหเศรษฐศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4611201  (6301012)หลักการเตรียมและการประกอบอาหาร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4621101  (6301013)ความรู้เรื่องเส้นใย การผลิตผ้าและเครื่องแต่งกาย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0030301  (6201023)มนุษย์กับสังคม3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080104  (6201007)ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4602101  (6301004)บริโภคศาสตร์และการจัดการธุรกิจทางคหกรรมศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4602401  (6301005)ภาษาอังกฤษเพื่องานคหกรรมศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4632401  (6301015)การบริหารจัดการงานบ้าน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4652401  (6301019)การแกะสลักผักและผลไม้ 3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0040405  (6201033)การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080102  (6201005)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4602402  (6301006)ภาษาอังกฤษธุรกิจคหกรรมศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4602501  (6301008)การพัฒนาบุคลิกภาพและการบริหารจัดการงานคหกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4602701  (6301007)โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประยุกต์เพื่องานคหกรรมศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4622301  (6301014)หลักการตัดเย็บเบื้องต้น3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4642101  (6301016)พัฒนาการครอบครัวและการอบรมเลี้ยงดูเด็ก3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  4612206  (6301023)การแปรรูปและการถนอมอาหาร3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4613201  (6301026)หลักการจัดอาหารและโภชนบำบัด3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4613202  (6301027)อาหารว่างและอาหารจานหวาน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4614701  (6301034)การพัฒนาตำรับอาหารมาตรฐานและการประยุกต์ใช้ในเชิงธุรกิจ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4643101  (6301017)การดูแลผู้สูงอายุและการจัดสถานบริการ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  4604902  (6301009)การวิจัยและการพัฒนาผลิตภัณฑ์คหกรรมศาสตร์และการตลาด3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4612203  (6301021)ศิลปะการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่ม3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4612204  (6301022)การสุขาภิบาลอาหารและการควบคุมคุณภาพอาหาร3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4613203  (6301028)วิทยาการขนมอบและการตกแต่ง3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4614201  (6301032)อาหารเพื่อสุขภาพ3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 4 เทอม 1
  4603901  (6301010)สัมมนาทางคหกรรมศาสตร์3 (1-2-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4604801  (6301052)การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4604803  (6301054)การเตรียมสหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์0 (30)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4612102  (6301020)โภชนศาสตร์ครอบครัว3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4612208  (6301024)อาหารไทยและขนมไทย3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4612210  (6301025)อาหารนานาชาติ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4613204  (6301029)เครื่องดื่มและไอศกรีม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  4604802  (6301053)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์5 (450)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4604804  (6301055)สหกิจศึกษาด้านคหกรรมศาสตร์6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา9,600.00 ฿
  รวมทั้งหมด14,700.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง