หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม


จำนวนรับสมัคร

 • 20 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  2) นักวิชาการสาธารณสุข
  3) นักวิชาการสุขาภิบาล
  4) นักภูมิสารสนเทศ
  5) นักวิจัยสิ่งแวดล้อม / นักวิทยาศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
  6) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
  7) บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
  8) บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม
  9) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / นักวิชาการสุขาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  10) ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลังจากเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพิ่มเติม)

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ
  • รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
  • อ.ชำมะเลียง เชาว์ธรรม
  • อ.ปฏิวิชช์ สาระพิน
  • อ.อนุวัตน์ แสงอ่อน

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 084-048-0087, 084-688-6475 Add friend