หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม


จำนวนรับสมัคร

 • ได้จำนวนครบตามแผนการรับนักศึกษา

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม
  2) นักวิชาการสาธารณสุข
  3) นักวิชาการสุขาภิบาล
  4) นักภูมิสารสนเทศ
  5) นักวิจัยสิ่งแวดล้อม / นักวิทยาศาสตร์ / เจ้าหน้าที่ควบคุมห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
  6) ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ / ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษอากาศ และ ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
  7) บริษัทที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม
  8) บุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงานอุตสาหกรรม
  9) นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / นักวิชาการสุขาภิบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  10) ครูวิทยาศาสตร์ทั่วไป (หลังจากเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู เพิ่มเติม)


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ดร.ฤทัยรัตน์ โพธิ
  • รศ.ดร.ทินพันธุ์ เนตรแพ
  • อ.ชำมะเลียง เชาว์ธรรม
  • อ.ปฏิวิชช์ สาระพิน
  • อ.อนุวัตน์ แสงอ่อน

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 084-048-0087, 084-688-6475 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 137 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า101
         2.1 วิชาแกน25
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน76
              - กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์เฉพาะด้าน15
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ43
              - วิชาประสบการณ์ภาคสนาม6
              - วิชาเลือกเฉพาะด้าน12
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม137

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก

  ...อยู่ระหว่างการปรับปรุงข้อมูล...

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา8,900.00 ฿
  รวมทั้งหมด14,000.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง