หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล


จำนวนรับสมัคร

 • 23 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 หรือเทียบเท่า GPX ไม่น้อยกว่า 2.00

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 9,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 11,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์
 • มหาวิทยาลัยอาจจัดให้บางรายวิชามีการจัดการเรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือพิเศษหรือห้องปฏิบัติการเฉพาะหรือสถานที่เฉพาะ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการเรียนการสอน และเมื่อมีความพร้อมในด้านดังกล่าวแล้วให้มีการจัดการรียนการสอนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ส่วนย่านมัทรี) ตำบลย่านมัทรี อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ ต่อไป

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1 วิศวกรโรงงานอุตสาหกรรม
  2 วิศวกรควบคุม
  3 วิศวกรที่ปรึกษา
  4 วิศวกรในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ
  5 ผู้ประกอบการต่างๆ
  6 วิศวกรซ่อมบำรุง แผนกเครื่องกล
  7 วิศวกรรมฝ่ายผลิต/กระบวนการผลิต
  8 วิศวกรประกันคุณภาพ
  9 วิศวกรระบบควบคุมอัตโนมัติ
  10 วิศวกรงานระบบ งานก่อสร้าง


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.กฤษณะ ร่มภูชัยพฤกษ์
  • ผศ.ดร.ศรัณรัตน์ คงมั่น
  • ผศ.ปฐมพงค์ จิโน
  • ผศ.ภิญโญ ชุมมณี
  • ผศ.อำนาจ ประจง

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า100
         2.1 วิชาพื้นฐานวิชาชีพ43
              -วิชาเฉพาะพื้นฐาน (วิชาพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์)18
              -วิชาเฉพาะพื้นฐาน (วิชาพื้นฐานทางวิศวกรรม)25
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน57
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับทางวิศวกรรม33
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก18
              - วิชาประสบการณ์ภาคสนาม6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม136

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0030204  (6201015)ชีวิตกับภาพถ่าย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050309  (6201028)เศรษฐกิจดิจิทัลและพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4211561  (6200494)ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4211563  (6200496)ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 11 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291781  (6200489)แคลคูลัส 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6261110  (6200498)ปรับพื้นฐานทางด้านวิศวกรรม1 (0-2-1)บังคับเพิ่ม
  6273731  (6200502)โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับวิศวกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6281602  (6200508)ปฏิบัติการเครื่องมือพื้นฐานวิศวกรรม1 (0-3-0)บังคับเพิ่ม
  ปี 1 เทอม 2
  0050402  (6201036)การคิดและการแก้ปัญหา3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080102  (6201005)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่องานราชการและเชิงธุรกิจ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4211562  (6200495)ฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4211564  (6200497)ปฏิบัติการฟิสิกส์สำหรับวิศวกร 21 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291782  (6200490)แคลคูลัส 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6261111  (6200499)การเขียนแบบวิศวกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6262311  (6200503)อุณหพลศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6272111  (6200500)กลศาสตร์เชิงวิศวกรรม 13 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0010312  (6201022)ธุรกิจและความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0030305  (6201024)ชีวิตกับการเงิน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050403  (6201037)การคิดเชิงระบบ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4221781  (6200492)เคมีสำหรับวิศวกร3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4221782  (6200493)ปฏิบัติการเคมีสำหรับวิศวกร1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291783  (6200491)แคลคูลัส 33 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6261112  (6200509)ปฏิบัติการเขียนแบบวิศวกรรมด้วยคอมพิวเตอร์1 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6262321  (6200504)กลศาสตร์ของไหล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6271113  (6200999)ปฏิบัติการสำหรับวิศวกรเครื่องกล 11 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0040405  (6201033)การเกษตรยั่งยืนและฉลาดบริโภค3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050209  (6201019)สันติปัญญาศึกษา3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080107  (6201010)ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6271114  (6201000)ปฏิบัติการสำหรับวิศวกรเครื่องกล 21 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6271122  (6200501)วัสดุวิศวกรรม3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6272231  (6200505)กลศาสตร์ของแข็ง3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6273361  (6200513)การควบคุมอัตโนมัติ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6274532  (6200515)การถ่ายเทความร้อน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 1
  6263411  (6200514)การทำความเย็นและการปรับอากาศ3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6264411  (6200531)การออกแบบระบบความร้อน3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6273351  (6200511)กลศาสตร์เครื่องจักรกล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6274433  (6200529)คอมพิวเตอร์ช่วยงานวิศวกรรมเครื่องกล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6274541  (6200454)การออกแบบและประยุกต์เกษตรอัจฉริยะบนระบบไอโอที3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6274542  (6200534)การติดตั้งอุปกรณ์และระบบวัดในโรงเรือน3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6274547  (6200535)การจัดการฟาร์มและนวัตกรรมเกษตร3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6274931  (6200519)โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 11 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 3 เทอม 2
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  6272232  (6200512)การออกแบบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6273522  (6200543)วิศวกรรมความปลอดภัยในงานซ่อมบำรุง3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6274431  (6200510)โปรแกรมเมเบิลโลจิกคอนโทรล1 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6274460  (6200544)การวิเคราะห์การใช้พลังงานในโรงงาน3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6274461  (6200542)วิศวกรรมการซ่อมบำรุง3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  6274932  (6200520)โครงงานวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร 21 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 1
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  6263354  (6200517)เครื่องยนต์เผาไหม้ภายใน3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6272371  (6200506)กระบวนการผลิต3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6274111  (6201001)ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6274112  (6201002)ภาษาอังกฤษสำหรับวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6274472  (6200516)การสั่นสะเทือนเชิงกล3 (2-2-5)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  6274895  (6200563)เตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์การเกษตร1 (0-3-0)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6274897  (6200565)เตรียมสหกิจศึกษา0 (30 ชั่วโมง)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6274933  (6200521)สัมมนาทางวิศวกรรม1 (0-3-0)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 4 เทอม 2
  6274896  (6200564)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางวิศวกรรมเครื่องกลและหุ่นยนต์5 (300)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  6274898  (6200566)สหกิจศึกษา6 (16 สัปดาห์)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา11,300.00 ฿
  รวมทั้งหมด16,400.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง