หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

 • 27 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต, ศิลป์คำนวณที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่กำหนด

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  2) บุคลากรและที่ปรึกษาทางการเงิน
  3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  4) นักวิชาการทางคณิตศาสตร์
  5) นักวิจัย นักสถิติ นักสำรวจ
  6) พนักงานธนาคาร
  7) บุคคลากรทางศึกษา เช่น ครู อาจารย์
  8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

  (ป.ล. ตอนสมัคร อย่าลืมกดสมัครสอบชิงทุน โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ นะครับ)

  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ดร.วันชัย ตาปัญโญ
  • ผศ.ชม ปานตา
  • ผศ.ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์
  • ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย
  • ผศ.ว่าที่ รต.อภิเดช มงคลปัญญา

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 056219100 ต่อ 2522, 2520 หรือ 0879273227 Add friend