หลักสูตรที่เปิดสอน

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์


จำนวนรับสมัคร

 • 28 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ม.6 แผนการเรียนวิทย์คณิต, ศิลป์คำนวณที่เรียนวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต หรือมีวุฒิเทียบเท่าตามที่กำหนด

ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย/ ภาคการศึกษา

 • 8,900.00 ฿ (ลงทะเบียนไม่เกิน 18 หน่วยกิต)
 • 10,300.00 ฿ (ลงทะเบียน 19 หน่วยกิตขึ้นไป)

การสอบคัดเลือก

 • มีสอบสัมภาษณ์

สถานที่ในการจัดการศึกษา

 • มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (มอในเมือง) ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

 • ข้อมูลการประกอบอาชีพ

  1) นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
  2) บุคลากรและที่ปรึกษาทางการเงิน
  3) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  4) นักวิชาการทางคณิตศาสตร์
  5) นักวิจัย นักสถิติ นักสำรวจ
  6) พนักงานธนาคาร
  7) บุคคลากรทางศึกษา เช่น ครู อาจารย์
  8) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์

  (ป.ล. ตอนสมัคร อย่าลืมกดสมัครสอบชิงทุน โครงการวิทยาศาสตร์ราชภัฏนครสวรรค์ นะครับ)


  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  • ผศ.ชม ปานตา
  • ผศ.ดร.รักชาติ ประเสริฐพงษ์
  • ผศ.ดร.อารีรัตน์ อรุณชัย
  • ผศ.วันชัย ตาปัญโญ
  • ผศ.ว่าที่ รต.อภิเดช มงคลปัญญา

  ช่องทางการติดต่อ/สอบถาม
  Website Facebook 056219100 ต่อ 2522, 2520 หรือ 0879273227 Add friend

  หน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร จำนวนไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต

  หมวดวิชา/กลุ่มวิชา/วิชา จำนวนหน่วยกิต
  1. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า30
         1.1 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 1/2(วิชาภาษาอังกฤษ)6
         1.2 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาและการสื่อสาร 2/2 (วิชาภาษาไทย หรือภาษาจีน)3
         1.3 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์6
         1.4 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์9
         1.5 การศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์6
  2. หมวดวิชาเฉพาะด้าน จำนวนไม่น้อยกว่า96
         2.1 วิชาแกน30
         2.2 วิชาเฉพาะด้าน66
              - วิชาเฉพาะด้านบังคับ30
              - วิชาเฉพาะด้านเลือก ให้เลือกจากกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง30
              - วิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา6
  3. หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า6
  รวม132

  *** หมายเหตุ หากต้องการนำข้อมูลโครงการหลักสูตรไปอ้างอิงหรือใช้งาน กรุณาตรวจสอบข้อมูลกับเล่มหลักสูตรและ สมอ.08 อีกครั้ง ->

  คลิก
  รหัสวิชา  (รหัสอ้างอิง)ชื่อวิชาหน่วยกิตหัวข้อเลือก
  ปี 1 เทอม 1
  0050402  (6201036)การคิดและการแก้ปัญหา3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0060303  (6201030)ความเป็นพลเมืองและกฎหมายในชีวิตประจำวัน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080101  (6201004)ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4231101  (6300460)ชีววิทยาทั่วไป3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4231102  (6300461)ปฏิบัติการชีววิทยาทั่วไป1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291101  (6300466)แคลคูลัส 13 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291202  (6300691)หลักการคณิตศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4301201  (6300321)ความน่าจะเป็นและสถิติ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 1 เทอม 2
  0070401  (6201039)เทคโนโลยีการจัดการข้อมูลขนาดใหญ่3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080103  (6201006)ทักษะการเรียนภาษาอังกฤษผ่านสื่อออนไลน์3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4211301  (6300452)ฟิสิกส์ทั่วไป3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4211601  (6300453)ปฏิบัติการฟิสิกส์ทั่วไป1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291102  (6300467)แคลคูลัส 23 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291301  (6300692)พีชคณิตเชิงเส้น3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4291701  (6300689)วิยุตคณิต3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 1
  0030204  (6201015)ชีวิตกับภาพถ่าย3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0040206  (6201017)การรู้สารสนเทศในศตวรรษที่ 213 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0080105  (6201008)ภาษาไทยเพื่ออาชีพ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4221101  (6300454)เคมีทั่วไป3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4221102  (6300455)ปฏิบัติการเคมีทั่วไป1 (0-2-1)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4292301  (6300693)พีชคณิตนามธรรม3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4292501  (6300695)แคลคูลัส 33 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4292701  (6200661)สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  ปี 2 เทอม 2
  0030305  (6201024)ชีวิตกับการเงิน3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  0050403  (6201037)การคิดเชิงระบบ3 (3-0-6)การศึกษาทั่วไป
  4003904  (6300451)การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับวิทยาศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4293401  (6300694)การวิเคราะห์เชิงคณิตศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4293701  (6300697)ระเบียบวิธีเชิงตัวเลข3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4295202  (6300706)ทฤษฎีจำนวน3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 3 เทอม 1
  0000001  (0000001)เลือกเสรี 13 (3-0-6)เลือกเสรี
  4293402  (6300696)การวิเคราะห์เชิงซ้อน3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4293601  (6300688)ภาษาอังกฤษสำหรับคณิตศาสตร์และสถิติ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4295201  (6300705)ทฤษฎีเซต3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4295203  (6300707)ระบบจำนวน3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4303702  (6300742)การเสี่ยงและการประกันภัย3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 3 เทอม 2
  0000002  (0000002)เลือกเสรี 23 (3-0-6)เลือกเสรี
  4254403  (6300690)วิทยาศาสตร์การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ3 (3-0-6)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4293901  (6300698)สัมมนาคณิตศาสตร์1 (1-0-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4295501  (6300715)เรขาคณิต3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4295603  (6300748)คณิตศาสตร์นันทนาการ3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4295703  (6300718)โปรแกรมสำเร็จรูปทางคณิตศาสตร์3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4303302  (6300736)การวิเคราะห์การถดถอย3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 4 เทอม 1
  4004801  (6300512)การเตรียมฝึกประสบการณ์การวิชาชีพ1 (0-2-1)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4294901  (6300699)โครงงาน2 (0-4-2)เนื้อหา(บังคับ)/วิชาแกน/วิชาเฉพาะด้านบังคับ
  4295301  (6300708)ทฤษฎีรหัส3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4303703  (6300743)การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ3 (2-2-5)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  ปี 4 เทอม 2
  4004802  (6300747)การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ5 (450)ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
  4295101  (6300704)คณิตตรรกศาสตร์3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4295302  (6300709)ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4295706  (6300720)สมการเชิงอนุพันธ์ย่อย3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก
  4295707  (6300721)แคลคูลัสขั้นสูง3 (3-0-6)เนื้อหา(เลือก)/วิชาเฉพาะด้านเลือก

  นักศึกษาใหม่จะต้องชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการรายงานตัวเข้าศึกษา ดังรายการต่อไปนี้

  ที่ รายการ จำนวน (บาท)
  1ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ 500.00 ฿
  2ค่าบัตรนักศึกษา 100.00 ฿
  3ค่าประกันของเสียหาย 1,000.00 ฿
  4ค่าคู่มือนักศึกษา 200.00 ฿
  5ค่าจองชุดพละศึกษา 450.00 ฿
  6ค่าเครื่องหมายนักศึกษา 350.00 ฿
  7ค่าลงทะเบียนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 400.00 ฿
  8สอบประกันคุณภาพ ภาษาอังกฤษ 100.00 ฿
  9ค่ามัดจำประกันสัญญาเข้าอยู่หอพักนักศึกษา 2,000.00 ฿
  10ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายรายภาคการศึกษา10,300.00 ฿
  รวมทั้งหมด15,400.00 ฿

  *** หมายเหตุ
  1. ค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่าย มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเป็นรายภาคการศึกษา และในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษาแรกเข้า จะเรียกเก็บตามแผนการเรียนแต่ละหลักสูตร
  2. ในภาคการศึกษาถัด ๆไป มหาวิทยาลัยจะเรียกเก็บเฉพาะรายการค่าบำรุงการศึกษาเหมาจ่ายเท่านั้น ไม่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายรายการอื่นอีก
  3. ค่าธรรมเนียมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบจากใบรายงานตัวอีกครั้ง